Kỳ vọng tạo ra những đột phá

TP - Trong ngày khai mạc Ðại hội XIII, các đại biểu trao đổi với báo chí về những nhiệm vụ quan trọng đặt ra cần thực hiện tốt, tạo bước phát triển đột phá trong thời gian tới.

Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ

Trong 5 năm qua, đất nước ta đã giành được những thành tựu quan trọng, toàn diện, có dấu ấn. Một trong những điểm nổi bật là thành tựu Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Đến nay, chúng ta đã tổng kết quá trình 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, 10 năm Nghị quyết về xây dựng khu vực phòng thủ chiến lược, đặc biệt về xây dựng chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được hoàn thiện thêm. Chúng ta cũng đã tiến hành xây dựng những bộ luật, sửa đổi những bộ luật liên quan tới vấn đề xây dựng an ninh, quốc phòng...

Kỳ vọng tạo ra những đột phá ảnh 1 Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Từ thành tựu nhiệm kỳ Đại hội XII, trong phương hướng nhiệm kỳ Đại hội XIII, Đảng tiếp tục kiên định kế thừa và đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền an ninh quốc phòng toàn dân. Những điểm mới của chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, kiên định mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã xác định, phải xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số lực lượng quân binh chủng tiến lên hiện đại. Để đến năm 2025, chúng ta thực hiện được chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ năm 2025, tiếp tục xây dựng nhiều quân, binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030, chúng ta xây dựng quân đội hiện đại.

Cán bộ tự soi, tự sửa

Tôi rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trong đó có 3 đột phá về thể chế, nhân lực và giao thông vận tải. Đây là 3 vấn đề rất cần cho đất nước trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt thì triển vọng của đất nước trong thời gian tới sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi kỳ vọng vào quyết sách của Đại hội lần này sẽ tạo ra những bước đột phá của đất nước trong thời gian tới.

Kỳ vọng tạo ra những đột phá ảnh 2 Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu bật những kết quả khá toàn diện trên từng nội dung, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm đã được triển khai thực hiện từ những năm trước và đã chuyển biến rõ nét, có tính đột phá. Đây là lần đầu Trung ương nhận diện và chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm căn cứ để mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp tự soi, tự sửa, đồng thời để cấp ủy, tổ chức đảng theo dõi, giám sát, quản lý cán bộ, đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm” được Đảng chỉ đạo chặt chẽ, thận trọng và quyết liệt, với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bồi dưỡng thế hệ trẻ giác ngộ Cách mạng

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt dự thảo Báo cáo Chính trị là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Báo cáo Chính trị đã đề cập toàn diện các lĩnh vực, với 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong giai đoạn tới. Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Kỳ vọng tạo ra những đột phá ảnh 3 Đại biểu Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang

Trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng sẽ được tập trung triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và công tác cán bộ. Trong đó, công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Vì vậy, cần xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ quản lý các cấp phải đủ về trình độ, uy tín và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Khơi dậy đổi mới, sáng tạo

Trong dự thảo Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày đã đánh giá khái quát về thành tựu trong 5 năm qua cũng như giai đoạn 35 năm đổi mới của đất nước. Báo cáo đã xác định động lực, nguồn lực quan trọng cho phát triển của đất nước ta nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Kỳ vọng tạo ra những đột phá ảnh 4 Đại biểu Nghiêm Xuân Thành, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương

Đó là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và khát vọng của mọi người dân để đưa đất nước ta phát triển phồn thịnh. Từ đó xác định cần có chính sách khuyến khích, cơ chế phù hợp về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức vì lợi ích chung. Để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả hoạt động, phải đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, nhất là trong thời đại cách mạng 4.0.

Văn kiện có ý nghĩa mở đường cho phát triển

Các dự thảo văn kiện trình và được xem xét thông qua tại Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn đặt ra.  Ví dụ, Bộ KH&ĐT mong muốn thời gian tới có những đột phá hơn nữa về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, điều đó phải được thể hiện trong văn kiện Đại hội. Nếu không có trong văn kiện thì sẽ rất khó làm, thậm chí còn không dám làm, vì chưa được “mở đường”.

Kỳ vọng tạo ra những đột phá ảnh 5 Đại biểu Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT

Nếu “mở đường” tốt, 3 mục tiêu phấn đấu hướng đến như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đề cập: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao, hoàn toàn có thể đạt được.

MỚI - NÓNG