Cơ cấu và chất lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Đại biểu dự Đại hội lần này có nhiều nét mới cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu.
Cơ cấu và chất lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng ảnh 1