Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tuyên giáo có vai trò quan trọng trong dự báo và tham mưu xử lý tình hình kịp thời; làm cho ý Đảng quyện với lòng dân, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hoài Văn

Ngày 4/7 tại tỉnh Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 2

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm ngành Tuyên giáo.

Tại hội nghị, ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương cho biết, 6 tháng đầu năm 2023, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, khó khăn, thách thức mới gay gắt, nặng nề hơn so với dự báo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 3

Ông Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương báo cáo tại Hội nghị.

Ở trong nước, chúng ta cũng phải đối mặt nhiều khó khăn, phức tạp: Tình hình sản xuất, kinh doanh, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn; tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thậm chí sợ trách nhiệm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn là vấn đề rất đáng lo ngại; những yếu kém, tồn đọng kéo dài đang tích cực xử lý; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gần đây nhất là vụ việc 2 nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở UBND ở tỉnh Đắk Lắk…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 4

Hội nghị thẳng thắn nhìn nhận hạn chế và đề ra các giải pháp đẩy mạnh hiệu quả hoạt động ngành Tuyên giáo thời gian tới.

Chủ động, nhạy bén đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, sự phối hợp, đoàn kết, trách nhiệm, toàn ngành đã chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Ngành Tuyên giáo đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo với tinh thần: quyết liệt, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác;

Tập trung triển khai xây dựng 26 đề án, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Toàn ngành đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực;

Tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo, hoạt động, sự kiện lớn; Tham mưu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xung quanh những vấn đề, sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước...

Hội nghị thảo luận sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, nhìn thẳng những hạn chế và đề ra những giải pháp thời gian tới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 5
Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng 300 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách tỉnh Quảng Nam.

Nâng cao vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2023.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Tuyên giáo cần làm tốt vai trò dự báo, tham mưu xử lý tình hình ảnh 6

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng quà lưu niệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, đúng tiến độ các đề án sơ kết, tổng kết trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; Hội nghị BCH Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; trước mắt là các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương 8 sắp tới; các tác phẩm, bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và trong xã hội về các đường lối, chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đại hội XIII;

Tham mưu cho cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, trọng tâm là việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết số 04/NQ-TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu;

Ngoài ra, tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các điểm sai trái, thù địch; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo; triển khai tổng kết 40 năm công tác tham mưu của ngành tuyên giáo để góp phần xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục tham mưu cho cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”.

"Tuyên giáo phải là một trong những cơ quan dự báo tình hình tốt, và tham mưu xử lý tình hình kịp thời. Muốn dự báo được phải có sức mạnh tổng hợp cùng các lực lượng, và phải thường xuyên, liên tục. Cán bộ tuyên giáo phải có bản lĩnh xử lý các tình huống trong thực tế, làm sao cho ý Đảng quyện lòng dân, tạo đồng thuận, niềm tin trong nhân dân" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
TPO - Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, người dân có thể nắm được các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi theo dõi hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.