Ban Chấp hành T.Ư bàn về lấy phiếu tín nhiệm

Ban Chấp hành T.Ư bàn về lấy phiếu tín nhiệm
TP - Theo thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI, cả ngày 10/5, Ban Chấp hành T.Ư Đảng tiến hành thảo luận tại tổ về: Đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165- QĐ/TW, ngày 18/2/2013 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; Dự thảo Quy chế bầu cử trong Đảng.
MỚI - NÓNG