Có 4 kết quả :

Xây dựng thương hiệu cho hàng 'Made in Vietnam'

Xây dựng thương hiệu cho hàng 'Made in Vietnam'

“Giá trị để lại ở một quốc gia là bao nhiêu mới quan trọng, “Made in” ở đâu không còn quá quan trọng nữa. Ai, thương hiệu nào là người chịu trách nhiệm cuối cùng với người dùng mới quan trọng nhất. Hàng hóa sản xuất ở đâu cũng được nhưng muốn vào Mỹ, Nhật là chuyện không hề đơn giản.” – Luận điểm sắc bén đi ngược lại nhân thức thông thường tại Chương trình đối thoại về Thương hiệu Việt