Có 3350 kết quả :

Nước thải công nghiệp sẽ được siết chặt quản lý.

Siết chặt việc thu phí nước thải công nghiệp tại Hà Nội

TPO - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn. Trách nhiệm thu phí được phân cấp rõ ràng cho các đơn vị tùy theo lưu lượng nước thải của cơ sở sản xuất từ dưới 20m3 đến trên 20m3/ngày đêm.