Thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm tại Ninh Bình

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình
Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình
TPO - Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.

Thu hút tài năng không đúng quy định

Theo kết luận thanh tra, việc UBND tỉnh áp dụng chinh sách thu hút tài năng là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Ninh Bình còn giao biên chế sự nghiệp làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính. Tại thời điểm thanh tra, 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức và 4 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 18 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2018 và năm 2019 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó đã tuyển dụng được 77 công chức ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên.

Tuy nhiên, thông báo tuyển dụng công chức không được niêm yết tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND tỉnh). Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh không thực hiện việc thông báo bổ sung khi có thay đổi chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm theo quy định. Hội đồng tuyển dụng công chức không báo cáo UBND tỉnh về kết quả tuyển dụng vòng 2; đồng thời, ban hành thông báo kết quả tuyển dụng là không đúng thẩm quyền quy định.

Đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ thành phần hồ sơ công chức; còn 4 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm chưa đầy đủ

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, việc tuyển dụng công chức được UBND tỉnh thực hiện theo thẩm quyền và cơ bản đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển dụng theo quy định. Tuy nhiên, có 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 1 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về trình tự, thủ tục và hồ sơ tuyển dụng, đa số các biên bản kiểm tra, sát hạch không phản ảnh việc sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận; Hội đồng kiểm tra, sát hạch không báo cáo người đứng đầu cơ quan quản lý công chức xem xét, quyết định nội dung và hình thức sát hạch theo quy định. Một số tài liệu trong nhiều hồ sơ tiếp nhận là bản sao không có công chứng (như bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ, chứng nhận sức khỏe, lý lịch tư pháp...).

Cũng trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh quyết định xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên đối với 10 trường hợp; công chức được xét chuyển đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục theo quy định. Tuy nhiên, các hồ sơ xét chuyển không có văn bản hoặc xác nhận của người có thẩm quyền đồng ý cho xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh và 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (trong đó có 16 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017) nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp…không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm như: chủ trương, phê duyệt chủ trương, tờ trình đề nghị bổ nhiệm; tập thể lãnh đạo thảo luận, biểu quyết, trao đổi yêu cầu công tác với người được giới thiệu, làm việc với cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi đến, nơi đi (đối với hồ sơ bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nơi khác); đánh giá, nhận xét của thủ trưởng trực tiếp, trao đổi trong tập thể lãnh đạo đơn vị về việc bổ nhiệm lại.

Ngoài ra, quyết định bổ nhiệm lại đối với 2 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, tổ chức còn chậm so với quy định. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn, thực hiện về công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do địa phương ban hành theo thẩm quyền, cập nhật, sửa đổi và ban hành các văn bản mới để thay thế, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật Cán bộ, công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Xử lý theo thẩm quyền đối với 27 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh hoặc chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng, gồm 5 trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và 20 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức cùng chịu trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế có liên quan nêu trong kết luận thanh tra này; Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có hình thức xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG