Phát triển thị trường khoa học công nghệ

Phát triển thị trường khoa học công nghệ
TP - Thủ tướng Chính phủ vừa ký nghị quyết ban hành chương trình hành động về phát triển khoa học công nghệ.

> Thị trường thiết bị công nghệ cao: Sẽ có sàn giao dịch
> Thanh niên quê lúa xây dựng nông thôn mới

Sáu nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra gồm tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế; triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ chủ yếu; phát huy và tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ; phát triển thị trường khoa học công nghệ; đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế.

Nhiều điểm mới được đặt ra trong chương trình hành động như xây dựng chính sách đãi ngộ, khen thưởng đối với các nhà khoa học có công trình được công bố quốc tế; thực hiện thí điểm cử cán bộ khoa học đi làm việc... Ngoài ra sẽ xây dựng và tổ chức các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong các lĩnh vực toán học, vật lý, khoa học sự sống và khoa học biển.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG