Phát hiện sửa điểm thi, 4 người trúng tuyển Bộ KH&ĐT đã thôi việc

Thanh tra Nội vụ phát hiện nhiều vi phạm tại Bộ KH&ĐT
Thanh tra Nội vụ phát hiện nhiều vi phạm tại Bộ KH&ĐT
TPO - Nhiều vi phạm trong thi tuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được Thanh tra Bộ Nội vụ chỉ ra tại các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT.

4 bài thi bị sửa điểm

Ngày 10/10, Thanh tra Bộ Nội Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 28/02/2019.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành một số văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Qua kiểm tra tại Quyết định số 469/QĐ-BKHĐT ngày 07/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn gộp bước đề xuất, phê duyệt chủ trương với phê duyệt phương án nhân sự cụ thể; tập thể lãnh đạo chỉ đạo thảo luận, biểu quyết (lần 2) trước khi quyết định bổ nhiệm trong trường hợp nếu có số phiếu tín nhiệm chưa đạt 50% hoặc có tình huống phát sinh là chưa phù hợp.

Kiểm tra 40 hồ sơ tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt và 23 hồ sơ xét tuyển đặc cách viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo Thanh tra Nội vụ, Hội đồng kiểm tra, sát hạch trong một số trường hợp tuyển dụng đặc biệt công chức có số lượng thành viên chưa phù hợp quy định.

Theo đánh giá của Thanh tra Nội vụ, các trường hợp được tuyển dụng đã đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Tuy nhiên, còn có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.

Đáng chú ý là việc chấm thi, tổng hợp điểm cho thấy có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng. Trong các trường hợp này có 1 trường hợp đã thôi việc tháng 1/2018; 3 trường hợp thôi việc tháng 7 vừa qua.

Không kê khai tài sản khi bổ nhiệm

Về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, qua kiểm tra 825 hồ sơ công chức, viên chức giữ chức vụ hiện vụ lãnh đạo, quản lý, bao gồm: 177 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 154 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 238 hồ sơ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê. Về cơ bản công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Đặc biệt, qua kiểm tra, hồ sơ lãnh đạo cấp vụ và tương đương còn 4 trường hợp chưa có trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp tở lên, 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch, chức danh nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ngạch chức danh nghề nghiệp đang giữ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C theo quy định tại Hướng dẫn số 642/HD-BKHĐT.

Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ. Cá biệt có đơn vị không thực hiện kê khai lý lịch theo mẫu C và khai tài sản khi bổ nhiệm, hồ sơ 2 lãnh đạo cấp phòng không có tài liệu thể hiện việc tuyển dụng theo quy định; 01 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu.

Cùng với đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thông kê đã điều động, bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đảng - Đoàn thể khi chưa có quyết định thành lập, quy định về cơ cấu tổ chức của các tổ chức này theo quy định tại Quyết định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2015 của Ban Bí thư.

Về số lượng cấp phó, đến thời điểm thanh tra các Vụ và tương đương trực thuộc Bộ thực hiện số lượng cấp phó theo quy định. Đến nay còn 1 đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định tại Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt hoặc vượt so với quy định tại quyết định số 776/QĐ-TCTK ngày 20/6/2006 của Tổng cục Thống kê.

Từ kết quả thanh tra nêu trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát các văn bản quy định, hướng dẫn về sử dụng và quản lý công chức, viên chức để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó. Chấm dứt số lao động hợp đồng đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thanh tra cũng đề nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để những tồn tại, hạn chế nêu trong Thông báo này để có hình thức xử lý phù hợp…

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm