Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Chính trị quyết định tạm dừng hợp nhất Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp uỷ đồng thời là Chánh thanh tra và trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.
Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Còn lúng túng, nóng vội khi thực hiện

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành thông báo kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Kết luận nêu rõ: Bộ Chính trị đánh giá cao sự chủ động, tích cực của một số cấp ủy, tổ chức đảng trong triển khai thực hiện thí điểm mô hình tổ chức mới. Quá trình thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu, vừa nâng cao nhận thức trách nhiệm, vừa phát huy sự chủ động, sáng tạo của một số cấp ủy địa phương trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tạo cơ sở thực tiễn để xem xét triển khai những mô hình phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số hạn chế vướng mắc như một số cấp ủy chưa thật quyết liệt, có nơi chủ quan, nóng vội, lúng túng, kết quả chưa đồng đều giữa các địa phương, một số mô hình triển khai trong phạm vi hẹp, chủ yếu ở cấp huyện, hiệu quả hạn chế. Cá biệt có nơi gặp khó khăn đã dừng thí điểm khi chưa có chủ trương của Trung ương. Một số cán bộ, nhất là người đứng đầu cơ quan theo mô hình tổ chức mới chưa đáp ứng được yêu cầu.

Có thể hợp nhất hai Đảng bộ Khối cấp tỉnh

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo một số nội dung.

Cụ thể là tiếp tục tổ chức Đảng bộ Khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo Kết luận 34. Tuy nhiên Bộ Chính trị giao Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương chủ động lựa chọn mô hình, xây dựng, phê duyệt đề án, các quy định cụ thể và lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức lại các đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo một trong ba phương án.

Thứ nhất, là có thể kết thúc hoạt động Đảng bộ Khối doanh nghiệp.

Thứ hai, là hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan cấp tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp cấp tỉnh; cơ cấu lại tổ chức bên trong và đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thứ ba, là sắp xếp lại tổ chức, biên chế của đảng ủy Khối doanh nghiệp cấp tỉnh bảo đảm tinh gọn; tập trung vào một số nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao tính thực chất và hiệu quả hoạt động.

Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ ảnh 2

Hà Giang là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước hợp nhất nhiều mô hình như Chủ nhiệm UBKT đồng thời là Chánh thanh tra (Ảnh: Văn Kiên)

Đã thí điểm thì sắp xếp lại

Bộ Chính trị cũng giao Ban Thường vụ các tỉnh các tỉnh ủy, thành ủy Trung ương căn cứ tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình.

Đó là thực hiện hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện (sở ngành, phòng ban); trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp tỉnh, cấp huyện.

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra cấp uỷ đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, cấp huyện; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ cấp huyện; Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là Chánh văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình này thì Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị lưu ý, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

MỚI - NÓNG