Có 3 kết quả :

Khi người mua ở thế yếu

Khi người mua ở thế yếu

TP - Cách nay 15-16 năm, Việt Nam bắt đầu có những chuyển động khai mào của phong trào xã hội hóa giáo dục. Đó là sự ra đời của một loạt trường đại học tư thục, dân lập ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Bên cạnh đó, những trường công cũng dần xóa bỏ hầu hết những hình thức đào tạo có hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước.