Có 8 kết quả :

Học sinh thích gặp mặt bạn bè, học trực tiếp hơn học trực tuyến

Lo học sinh trầm cảm vì học trực tuyến

TP - Hiệu trưởng các trường cho rằng, học trực tuyến kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khoẻ tâm thần của học sinh. Các trường cần tính phương án tăng cường hoạt động, kỹ năng khi học sinh quay lại trường.