Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội thảo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 20/2 tại TPHCM, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23 đã tổ chức Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ trì hội thảo gồm có: ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 23; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Đến dự hội thảo còn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo các tỉnh, thành ủy 31 địa phương khu vực phía Nam.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội thảo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng (giữa) chủ trì hội thảo. Ảnh: Ngô Tùng

Đoàn kết là giá trị cốt lõi

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội thảo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu đề dẫn hội thảo.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa đã ban hành nhiều chủ trương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là từ khi đất nước tiến hành đổi mới.

Đến nay, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23 và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ xã hội chủ nghĩa tiếp tục được phát huy. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, vận động đông đảo nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; chủ động tham gia giám sát và phản biện xã hội; làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhìn nhận sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ. Các nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chưa được phát huy tốt. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có mặt chưa theo kịp yêu cầu của tình hình mới, chưa thật sâu sát các tầng lớp nhân dân và cơ sở; chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội chưa đều.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội thảo về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 3

Toàn cảnh hội thảo.

Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu, chưa thực sự tôn trọng ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết kịp thời các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi còn bị vi phạm; vẫn còn biểu hiện dân chủ hình thức, tách rời dân chủ với kỷ cương, pháp luật. Những điều này tác động đến việc tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước

Theo ông Đỗ Văn Chiến, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực có thể có những biến động to lớn, diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo. Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong giai đoạn tới đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phải quán triệt trong nhận thức và hoạt động thực tiễn 5 quan điểm cơ bản, trong đó có quan điểm “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Từ đó, hội thảo lần này là dịp để tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất những kết quả đạt được trong thực hiện chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, về thực hiện Nghị quyết số 23 nói riêng; đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời gian tới.

Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng tâm, trong đó, làm rõ nhận thức về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc; đánh giá đúng tình hình, xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm Nghị quyết 23. Phân tích, đánh giá thực trạng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23.

Bên cạnh đó, dự báo tình hình, những thuận lợi, khó khăn, thách thức và đề xuất các mục tiêu, quan điểm, chủ trương và giải pháp chủ yếu về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021 - 2030; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

MỚI - NÓNG
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
Từ vụ lở đất vùi lấp xe khách ở Hà Giang: Nguy cơ sạt lở đất ở nhiều nơi, làm sao tránh?
TPO - Hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa thể dự báo chính xác thời gian và địa điểm cụ thể xảy ra sạt lở đất. Tuy nhiên, người dân có thể nắm được các khu vực có nguy cơ sạt lở cao khi theo dõi hệ thống cảnh báo trực tuyến lũ quét sạt lở đất ở địa chỉ http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.