Đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khó thu hồi

Đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khó thu hồi
TPO -Tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 có thể được xóa nợ.

Chậm nộp thuế có thể bị tăng gấp đôi mức phạt

Nợ gần 84 tỷ đồng tiền thuế, 17 công ty bị cưỡng chế

 
Đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khó thu hồi ảnh 1

Đó nội dung nằm trong  dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 1/7/2007 do Bộ Tài chính đề xuất và lấy ý kiến người dân.

Đối tượng và điều kiện xóa nợ thuế

Đối tượng áp dụng là các hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể; doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao, bán.

Để được xóa nợ, các đối tượng trên phải đáp ứng điều kiện, gồm: gặp khó khăn và không thanh toán được nợ thuế hoặc đã thôi không còn kinh doanh và không thanh toán được nợ thuế.

Về thẩm quyền xóa nợ 

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân; doanh nghiệp nhà nước đã giải thể theo Quyết định của UBND tỉnh, thành phố.

Các trường hợp còn lại sẽ do Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xem xét xóa nợ.

Đối với doanh nghiệp nhà nước đã giải thể thì phải đảm bảo đồng thời các điều kiện sau: Là Doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập; Đã giải thể theo Quyết định giải thể của UBND tỉnh, thành phố hoặc của Bộ chủ quản trước ngày 1/7/2013.

Đối với doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 mà các khoản tiền thuế, tiền phạt này chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển sang công ty cổ phần thì phải đảm bảo đồng thời các điều kiện: Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp; Kết quả kinh doanh đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp bị lỗ (đối với trường hợp đề nghị xóa tiền nợ thuế, tiền phạt đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp); Kết quả kinh doanh đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần bị lỗ (đối với trường hợp đề nghị xóa tiền nợ thuế, tiền phạt đến thời điểm chính thức cổ phần hóa); Số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 được xóa tối đa bằng số lỗ luỹ kế đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần.

Đối với doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 của thời kỳ doanh nghiệp nhà nước do các cơ quan chức năng thực hiện điều tra, thanh tra, kiểm tra, truy thu sau thời gian đã chuyển đổi hoặc do không hạch toán vào báo cáo tài chính, quyết toán thuế khi xác định giá trị doanh nghiệp; các khoản nợ thuế này chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp thì phải đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

Khoản tiền thuế, tiền phạt đề nghị xóa nợ chưa được giảm vốn nhà nước có tại doanh nghiệp; số tiền thuế, tiền phạt được xóa là toàn bộ số tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 của thời kỳ Doanh nghiệp nhà nước bị truy thu hoặc không hạch toán vào báo cáo tài chính, quyết toán thuế khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước 1/7/2007

Việc xóa nợ được áp dụng đối với tiền thuế nợ, tiền phạt phát sinh trước ngày 1/7/2007 đến nay chưa nộp ngân sách nhà nước.

Tiền thuế được xóa bao gồm: thuế môn bài, thuế doanh thu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế nhà đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước, khấu hao cơ bản, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước (trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).

Đối với tiền phạt bao gồm: tiền phạt chậm nộp, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Khi xóa tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 1/7/2007 thì được xóa khoản tiền phạt chậm nộp phát sinh từ khoản nợ thuế được xóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Gần 12.000 tỷ đồng làm đường kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Gần 12.000 tỷ đồng làm đường kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
TPO - HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Nghị quyết về đầu tư công các con đường quan trọng, có tính chất kết nối nội vùng và liên vùng. Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đầu tư hai con đường nối quốc lộ 55 và quốc lộ 56 vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư dự kiến gần 12.000 tỷ đồng.