Bộ trưởng Nội vụ cảnh báo việc bảo mật tài liệu giai đoạn nhạy cảm

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo mật, đặc biệt trong giai đoạn nhạy cảm khi cả nước đang tiến hành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trình đề xuất cơ cấu tổ chức Chính phủ

Ngày 16/7, Tại hội nghị báo cáo kết quả công tác tháng 7, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Luật Thanh niên được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9. Bên cạnh đó, dự thảo Luật Thực hiện dân cử ở cơ sở cũng được tổ chức hội thảo xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học.

Bộ Nội vụ cũng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; Nghị quyết đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục, y tế.

Cũng theo ông Minh, Bộ Nội vụ đã trình Ban Cán sự đảng Chính phủ báo cáo sơ kết thí điểm đổi mới tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; đang tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ các dự thảo Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức…

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân lưu ý, trong Quý III phải trình báo cáo đánh giá về cơ cấu tổ chức của Chính phủ 2016 - 2021 và đề xuất cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì vậy, Bộ cần hoàn thiện và trình Chính phủ trong tháng 8/2020.

Về vấn đề bảo mật tài liệu, Bộ trưởng giao Văn phòng Bộ có văn bản quán triệt các cơ quan, đơn vị chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo mật. Đặc biệt là trong giai đoạn nhạy cảm khi cả nước đang tiến hành Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Giảm 12 vụ, tăng 7 cục

Trước đó, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ cho biết, đã rà soát, đánh giá mô hình tổ chức các Tổng cục thuộc Bộ, đề xuất phương án sắp xếp lại cho phù hợp theo hướng giảm cấp trung gian.

Kết quả thực hiện đối với các bộ, cơ quan ngang bộ đã giảm 12 tổ chức cấp vụ và tương đương, còn 249 tổ chức; tăng 7 cục, thành 126 cục; giảm 10 tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập còn 100 tổ chức. Cơ cấu tổ chức cơ quan thuộc Chính phủ đã giảm 1, còn 52 ban và tương đương; giảm 24 đơn vị sự nghiệp công lập, còn 142 đơn vị.

Về biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của các bộ, ngành và địa phương (từ cấp huyện trở lên) năm 2020 là 251.135 người, giảm 23.896 người so với năm 2015; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 1.834.724 người, giảm 150.040 người so với năm 2015; số hợp đồng lao động 70.755 người, giảm 13.322 người so với năm 2015.

Cũng theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố là 1.031.851 người, giảm 147.290 người so với năm 2015.

Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính sau sắp xếp đã giảm 6 đơn vị hành chính cấp huyện, 546 đơn vị hành chính cấp xã và giảm 38.369 thôn, tổ dân phố so với năm 2015.

MỚI - NÓNG