Phát huy xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp phát triển đất nước

Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. Ảnh: Như Ý
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. Ảnh: Như Ý
TPO - Trình bày tại phiên trọng thể ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI sáng nay, 11/12, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn sẽ tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    

Theo anh Lê Quốc Phong, Đại hội XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trong 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt được những kết quả quan trọng. Nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thanh niên được phát hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Cụ thể, anh Lê Quốc Phong cho biết, công tác giáo dục của Đoàn luôn được coi trọng, nội dung, phương thức tiếp tục được đổi mới. Công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, với  nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu nhi. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng triển khai. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai hiệu quả, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, theo hướng coi trọng tính giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi.

Cùng với đó, phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đồng thời tạo môi trường thực tiễn phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, huy động được các nguồn lực xã hội hỗ trợ thanh niên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được mở rộng, đổi mới, có bước phát triển về chiều sâu, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

Theo anh Lê Quốc Phong, mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017- 2022 là “Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên. Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Nhiệm kỳ XI, Đoàn dự kiến xác lập một số chỉ tiêu trọng tâm: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng được ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế; Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến; Trồng mới 30 triệu cây xanh; Hỗ trợ vay vốn 10 nghìn tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế; Hỗ trợ 1 nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Tư vấn hướng nghiệp cho 10 triệu lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên; Xây dựng mới tại mỗi xã, phường, thị trấn ít nhất 1 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; Hỗ trợ, giúp đỡ 1,5 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Kết nạp 5 triệu đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt ít nhất 60%; Giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phấn đấu ít nhất 700 nghìn đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

Đoàn xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Triển khai các giải pháp thiết thực, phù hợp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đoàn viên, thanh niên.

Cùng với đó, tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể, tổ chức phong trào Thanh niên tình nguyện, tập trung, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới; tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh, triển khai các hoạt động Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo thúc đẩy sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động, sản xuất, kinh doanh. Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt. Đặc biệt là xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Theo anh Phong, toàn Đoàn triển khai 3 chương trình đồng hành với thanh niên góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Cụ thể đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần...Trong Công tác quốc tế thanh niên, chủ động mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Để tập trung các giải pháp và nguồn lực triển khai có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong nhiệm kỳ XI, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện các đề án trọng điểm: Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Đề án Thanh niên khởi nghiệp. Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Đề án Phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên. Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam. Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

MỚI - NÓNG
Các lãnh đạo G7 chụp ảnh chung ngày 13/6. (Ảnh: Reuters)
Trung Quốc phủ bóng ngày cuối cùng của thượng đỉnh G7
TPO - Hôm nay (14/6), trong ngày họp cuối cùng của lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại hội nghị thượng định diễn ra ở Ý, Trung Quốc nằm ở vị trí đầu tiên trong chương trình nghị sự, trước khi Giáo hoàng Francis có bài phát biểu chưa từng có về trí tuệ nhân tạo (AI).