Một sở có 44 lãnh đạo: Bổ nhiệm đúng quy trình

TP - Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn vừa ký ban hành kết luận thanh tra đột xuất bốn nội dung: Việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương.

Kết luận của thanh tra Bộ Nội vụ nêu: Các văn bản pháp luật được Sở LĐTB&XH sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện các nội dung kể trên “cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật”. Tuy nhiên, sở này chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Về tuyển dụng công chức, thanh tra bộ cho rằng, trong giai đoạn từ ngày 1/1/2014 đến 15/10/2016, Sở LĐTB&XH có hai trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, trong đó có một trường hợp đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và được UBND tỉnh Hải Dương tuyển dụng theo thẩm quyền, một trường hợp không đảm bảo đầy đủ theo quy định và đến nay đã chuyển công tác.

Đối với việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, theo thanh tra bộ, việc bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng được sở thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số thiếu sót, tồn tại như có hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm…

Tại thời điểm 15/10/2016, sở có chín phòng với số lượng phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có sáu phòng chuyên môn có số lượng nhiều hơn đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm do sở trình UBND tỉnh là 8 người. Trong quá trình thanh tra, giám đốc sở đã quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ theo đơn tự nguyện và một người chuyển công tác. Đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của sở là 23 người. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, hiện có hai phòng có số lượng cấp phó nhiều hơn một người so với số lượng đề xuất. Việc sở sử dụng 17 hợp đồng làm chuyên môn tại văn phòng là chưa phù hợp.

Từ thực tế trên, thanh tra bộ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo giám đốc sở này điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp chủ trương tinh giản biên chế và số lượng cấp phó; tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình tức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan; yêu cầu giám đốc sở miễn nhiệm chức vụ các trường hợp không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, thu hồi quyết định bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo số lượng phù hợp quy định.

MỚI - NÓNG