Có 125 kết quả :

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030: Tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030: Tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo

Hội nghị Văn hóa Toàn quốc một lần nữa khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhằm khẳng định sức mạnh mềm của văn hóa. Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, là tiền đề phát huy sức mạnh bền vững và tái khẳng định vị thế của văn hóa ngang tầm với kinh tế-xã hội.
Trưng bày hơn 400 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý về “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Ảnh: Kỳ Sơn

Hội nghị Diên Hồng có tính chất lịch sử

TP - Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 diễn ra sau 75 năm hội nghị lần đầu tiên mang tầm vóc lớn, là dịp nhìn lại thành tựu 35 năm sau đổi mới và xác định kim chỉ nam để xây dựng văn hóa và con người Việt Nam thời đại mới.
“Cha cõng con” được cấp phép phổ biến rồi mới “chinh chiến” nhiều LHP quốc tế

Quanh chuyện siết phim thi quốc tế 'chui'

TP - Bất chấp quy định phim dự thi quốc tế cần qua thẩm định của Cục Điện ảnh, nhiều nhà sản xuất “tiền trảm hậu tấu” gửi thi rồi chịu phạt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) mong muốn siết phim “vượt rào”, trong khi đó các nhà làm phim trẻ kỳ vọng được gỡ bỏ rào cản thẩm định.