Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà lưu ý bám sát các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và các Nghị định Chính phủ để tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các bộ, ngành.
Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành ảnh 1

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị

Giảm khâu trung gian

Ngày 6/7, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Nội vụ.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long, trong những tháng đầu năm, Bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong nhiệm kỳ 2021 – 2025 về đổi mới, sắp xếp bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương.

Đồng thời sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhất là cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, quyết liệt, nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp, các ngành.

Bên cạnh đó, việc quản lý đội ngũ công chức, viên chức ngành nội vụ đã chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các bộ, ngành, địa phương.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết, Bộ, ngành Nội vụ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong, giảm khâu trung gian gắn với hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cán bộ, công chức thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức…

Bộ trưởng Nội vụ: Tập trung hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy các bộ, ngành ảnh 2

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long

Hoàn thành dứt điểm sắp xếp cơ quan chuyên môn

Kết luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, thời gian qua, ngành Nội vụ đã nghiên cứu nhiều vấn đề mới, như mô hình tổ chức chính quyền đô thị trực thuộc tỉnh; Chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài; Nghiên cứu về liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện và cấp tỉnh…

Ngành cũng tích cực tham mưu cho Chính phủ sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với hoàn thiện Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị toàn ngành tập trung cao cho việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy gắn chặt với tinh giản biên chế, giảm số người hưởng lương từ ngân sách nhà nước

Bộ trưởng cũng lưu ý, cần bám sát Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 56 của Quốc hội, các Nghị định Chính phủ để tập trung hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong gắn với sớm ban hành Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tiếp tục rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ.

“Cần hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các tổ chức bên trong cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện, rà soát tiếp tục sắp xếp và cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập, giảm đầu mối và đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; chú trọng xã hội hóa dịch vụ công ở những nơi có điều kiện”, bà Trà nêu.

Bên cạnh đó, cần quan tâm tới việc nâng cao đạo đức công vụ và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hoạt động công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ cho chính quyền địa phương và bộ ngành Trung ương giai đoạn 2022 – 2025…

MỚI - NÓNG