24 trạm cấp nước đầu tư dở dang ở Hà Nội

24 trạm cấp nước đầu tư dở dang ở Hà Nội
TP - UBND thành phố Hà Nội cho biết, tính đến nay việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của thành phố còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch mới đạt trên 35%.

Thành phố còn tới 24 trạm cấp nước đầu tư dở dang, hiệu quả đầu tư thấp do công tác đầu tư không gắn với mô hình quản lý, vận hành, khai thác sau đầu tư, đầu tư chưa đồng bộ.

“Mặc dù UBND thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo song tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư về nước sạch còn chậm so với yêu cầu, trách nhiệm của các sở ngành, UBND các huyện còn chưa cao, chưa tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Xuân Việt cho biết.

MỚI - NÓNG