Cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống ngành Tuyên giáo:

Tuần 31, gần 3.700 người trả lời đúng

Tuần 31, gần 3.700 người trả lời đúng
TP - Ba giải thuộc về: Đặng Thị Hương Giang (Ngân hàng Công thương chi nhánh Nam Sài Gòn - giải nhất); Trần Ngọc Lệ (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh - giải nhì); Nguyễn Văn Lũy (Phố Cốc, Dĩnh Trì, Lạng Giang, Bắc Giang - giải ba).

Câu hỏi tuần 32 (Từ 10h ngày 9 đến 10h ngày 16-3-2010):

1: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) có viết: (…) là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Hãy điền vào dấu (…) một trong các phương án sau: (a- Sự lãnh đạo của Đảng; b- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; c- Đường lối đúng đắn của Đảng).

2: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII của Đảng đã nêu ra mấy quan điểm chỉ đạo cơ bản về phát triển văn hóa? (a- 5 quan điểm; b- 8 quan điểm; c- 10 quan điểm).

3: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Câu nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được dẫn từ tác phẩm nào của Người dưới đây?  (a- Nam nữ bình quyền (8-2-1952); b- Hũ gạo kháng chiến của phụ nữ Ngân Sơn (22-4-1951); c- Thư gửi phụ nữ nhân dịp kỷ niệm Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1952).

Đáp án tuần trước:

Câu 1: Tư tưởng;
Câu 2: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X;
Câu 3: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI.
3.669 người trả lời đúng đáp án.

MỚI - NÓNG