Trung ương Đoàn thông báo thi tuyển công chức năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Căn cứ Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức năm 2024.

Cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

- Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật cán bộ, công chức.

- Có một quốc tịch là Việt Nam.

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm; có kinh nghiệm về công tác Đoàn, Hội, Đội hoặc kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm.

- Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: theo phụ lục kèm theo

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 25 công chức theo các vị trí việc làm:

-Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 19 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công về làm việc tại các ban, đơn vị khối phong trào).

- Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 02 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn)

- Vị trí việc làm Kế toán viên: 02 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Phòng Tài vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn)

- Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 01 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn)

- Vị trí việc làm Văn thư viên: 01 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Phòng Văn thư – Lưu trữ thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn)

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

4.1.Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

- Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội khác; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; kiến thức về Đoàn, Hội, Đội và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

- Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ trình độ đại học trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định của Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi phỏng vấn

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác Đoàn, Hội, Đội; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

d) Thang điểm: 100 điểm.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

- Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

6. Xác định người trúng tuyển trong thi tuyển công chức

- Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2024 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Lệ phí, thời gian và địa điểm thi

- Lệ phí thi: Thí sinh đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Thời gian tổ chức thi: dự kiến tháng 5/2024.

- Địa điểm tổ chức thi: dự kiến tổ chức thi tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, số 3 phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

8. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu gửi kèm): thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

- Bản sao hoặc photo Giấy khai sinh.

- Bản sao hoặc photo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân.

- Bản sao hoặc photo các văn bằng, chứng chỉ kèm theo bảng điểm của cá nhân; đối với các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và phải được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Bản sao hoặc photo chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

- 02 ảnh cỡ 4x6 (chụp trong vòng 06 tháng gần nhất).

- 03 phong bì thư ghi rõ địa chỉ nơi nhận, số điện thoại của cá nhân.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung ương Đoàn có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

9. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/3/2024 đến hết ngày 01/4/2024 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính).

- Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn (Phòng 506, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiểm, Hà Nội).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo cụ thể trên Trang Thông tin điện tử Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, địa chỉ: www.doanthanhnien.vn.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc đăng ký dự tuyển, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn qua số điện thoại: 024.6263.1999 (số máy lẻ: 533) để được hướng dẫn, giải đáp (đề nghị liên hệ, trao đổi trong giờ hành chính).


>> Tải toàn văn Thông báo tuyển dụng công chứcTẠI ĐÂY

>> Tải Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển TẠI ĐÂY

MỚI - NÓNG
6 chặng bay đêm đến/đi từ TPHCM được miễn giảm giá khách sạn
6 chặng bay đêm đến/đi từ TPHCM được miễn giảm giá khách sạn
TPO - Chiều 18/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội, bà Võ Ngọc Điệp - Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Sở Du lịch TPHCM - cho biết, chương trình khách bay đêm đến thành phố sẽ được miễn phí hoặc giảm giá phòng đêm đầu tiên. 6 chặng bay do Vietnam Airlines khai thác sẽ được hưởng chính sách ưu đãi này.