Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Đại hội Hội sinh viên lần thứ X

TPO - Đến dự phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã có bài phát biểu, chỉ đạo Đại hội. Báo Tiền Phong trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu cua Thủ tướng.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị đại biểu và các bạn sinh viên thân mến,

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, chuẩn bị đón chào năm mới 2019, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X – Đại hội của thế hệ trẻ Việt Nam tràn đầy sức sống, giàu nghị lực, sáng tạo và hoài bão với tinh thần “Bản lĩnh, học tập, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các vị đại biểu, các đồng chí, các cán | bộ Hội Sinh viên Việt Nam qua các thời kỳ và toàn thể hội viên, sinh viên cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa Đại hội,

Trải qua các giai đoạn lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các thế hệ sinh viên Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước nồng nàn, đi đầu trong các phong trào đấu tranh, các cuộc kháng chiến anh dũng vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Hàng vạn sinh viên đã rời giảng đường, xếp bút nghiên lên đường ra mặt trận, chiến đấu, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào công cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, thống nhất đất nước; hàng nghìn sinh viên đã mãi mãi nằm lại trên các chiến trường vì sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước. Truyền thống hào hùng đó đã trở thành niềm tự hào của lớp lớp sinh viên Việt Nam, là động lực mạnh mẽ thôi thúc tuổi trẻ ngày nay quyết tâm học tập, rèn đúc, luyện tài, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xác định sinh viên là một trong những lực lượng quan trọng kế thừa và phát huy thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc, luôn xung kích đi đâu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên, sinh viên trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, mang sứ mệnh khẳng định trí tuệ và tầm vóc Việt Nam với bạn bè thế giới.

Trong những năm qua, phát huy truyền thông lịch sử hào hùng, lực lượng sinh viên Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, lập nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau dồi đạo đức cách mạng. Là tổ chức tập hợp, đoàn kết rộng rãi sinh viên cùng phấn đấu học tập, rèn luyện, trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của 2,4 triệu sinh viên cả nước.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động phong phú đã mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho sinh viên được quan tâm nhiều hơn, tạo được sự chuyên bien tích cực trong nhận thức của thế hệ trẻ. Sinh viên ngày càng tiếp thu có chọn lọc thông tin, sẵn sàng đấu tranh phản biện lại những thông tin Sal lệch, kích động, đi ngược lại với chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” (Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt) đã tạo môi trường thuận lợi để sinh viên rèn luyện, phấn đấu hoàn thiện bản thân. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên được tăng cường thực hiện rộng rãi. Đặc biệt, các cấp Hội ngày càng chủ động tích cực, tham gia vào nhiều vấn đề quan trọng, thiết thực như chương trình đổi mới giáo dục đại học, bảo vệ chủ quyền biển đảo, hội nhập quốc tế, các phong trào từ thiện, nhân đạo...

Với những kết quả tích cực đạt được, Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng khẳng định được vai trò đại diện cho tiếng nói, phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tích cực tham gia công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng của sinh viên - lực lượng trí thức trẻ trong xã hội chúng ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những nỗ lực và thành tích xuất sắc mà Hội Sinh viên Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Hội và phong trào sinh viên cũng còn những hạn chế như Báo cáo của Trung ương Hội (khóa IX) đã nêu. Tôi không nhắc lại mà lưu ý một số điểm sau:

- Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nắm bắt, định hướng dư luận trong sinh viên có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; phản ứng trước một số tình huống còn lúng túng, bị động.

- Chưa tạo được đột phá trong hoạt động của Hội: nội dung, hình thức chưa thực sự hấp dẫn, có nơi hoạt động còn nặng về bề nổi. Vẫn còn một bộ phận sinh viên thiếu động cơ học tập, thiếu ý chí vươn lên; lệch lạc về lối sống, thậm chí mắc tệ nạn xã hội; dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật; chưa chuẩn bị tốt hành trang để hội nhập, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Thưa Đại hội,

Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là cơ hội phát triển nhảy vọt nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức không nhỏ. Hơn ai hết, chính sinh viên chúng ta phải là lực lượng đi đầu trong tiếp cận và tận dụng những cơ hội hiếm có đó, phải nỗ lực vượt qua thách thức để lập thân, lập nghiệp, cùng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cách đây 60 năm, ngày 07/5/1958, tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ II, Bác Hồ đã căn dặn sinh viên: “Đối với thanh niên trí thức như các cháu ở đây thì cần đặt hai câu hỏi: Học để làm gì? Học để phục vụ ai?” Đó là hai câu hỏi cần phải trả lời dứt khoát thì mới có phương hướng. Thấm nhuần lời dạy còn nguyên giá trị của Người, chúng ta cần đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra vô số phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ tiếp theo trong công tác sinh viên. Trên tinh thần đó, tôi xin nhấn mạnh ra thêm một số nội dung để Đại hội cùng thảo luận như sau:

Thứ nhất, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên, hình thành thế hệ thanh niên mới có những phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị; tăng cường giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử của Đảng và dân tộc, lý tưởng cách mạng; về lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ môi trường. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng sinh viên; kịp thời đấu tranh, tuyên truyền làm rõ các luận điệu sai trái, giúp sinh viên hiểu và tích cực tham gia đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, chú trọng đấu tranh trên không gian mạng.

Nhân đây, tôi lưu ý: Sinh viên là đối tượng thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động tìm cách lôi kéo, dụ dỗ. Thực tế đã có những sinh viên bị các thế lực xấu kích động, đã có những việc làm vi phạm pháp luật, đi ngược lại với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Vì vậy, cần phải rất quan tâm rèn luyện bản lĩnh chính trị; không để sinh viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

Thứ hai, đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện. Cần đa dạng hóa phương thức triển khai các phong trào, hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Hội Sinh viên trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên. Tôi tán thành cao việc tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt” của Hội Sinh viên nhằm góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên. Hội phải sẵn sàng lắng nghe, ủng hộ và hỗ trợ sinh viên cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của sinh viên, làm cho sinh viên tin tưởng tìm đến, coi Hội là ngôi nhà chung của sinh viên Việt Nam. Cần cộng đồng trách nhiệm với các cấp, các ngành và toàn xã hội, nắm bắt nhu cầu và thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, giải quyết việc làm cho sinh viên.

Động viên, khích lệ sinh viên tham gia nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đẩy mạnh khởi nghiệp, tạo nên nhiều việc làm cho người lao động. Sinh viên phải là lực lượng dấn thân

mạnh mẽ vào lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo hiện nay của đất nước, phải đam nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn, gian khổ, biết chấp nhận thất bại để có được thành công, luôn có ý chí mạnh mẽ và tinh thần vươn lên trong cuộc sống.

Như các bạn biết, tháng 10 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp để góp phần thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần khởi nghiệp của học sinh, sinh viên và trang bị các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm, tạo môi trường thuận lợi nhất để hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục chăm lo, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh; đổi mới mô hình tổ chức và hình thức hoạt động của Hội theo hướng sinh động hơn, hấp dẫn hơn để thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo sinh viên tham gia. Chú ý tập hợp sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, sinh viên nước ngoài ở Việt Nam tham gia các hoạt động của Hội.

Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội có bản lĩnh, kiến thức, có kinh nghiệm thực tiễn, giỏi kỹ năng trong tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức triển khai chương trình, hoạt động Hội; đề cao tính thủ lĩnh và nêu gương của cán bộ Hội.

Một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội lần này là bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa mới. Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ và năng lực công tác tốt, uy tín cao để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khoá X, đưa phong trào sinh viên nước ta tiếp tục phát triển, đạt những thành tích to lớn hơn nữa.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần quan tâm nhiều hơn cho việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, khơi dậy tiềm năng của thanh niên, sinh viên Việt Nam. Đảng, Nhà nước luôn đặt niềm tin vào lực lượng sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam. Đồng thời, chúng ta cũng kỳ vọng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam cần làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần bồi dưỡng sinh viên Việt Nam trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa Đại hội,

Tôi tin tưởng rằng sau Đại hội lần này, phong trào sinh viên sẽ có những bước phát triển mới mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự thành công của các phong trào thanh niên và công tác Đoàn trong cả nước. Chúc toàn thể các bạn sinh viên luôn tươi trẻ, giàu nhiệt huyết, khát vọng, có bản lĩnh vững vàng, thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo để lập thân, lập nghiệp, vì tương lai tương sáng của đất nước và bản thân mình, cùng góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.

MỚI - NÓNG
Rolls-Royce siêu sang bị bỏ rơi tại Ấn Độ
Rolls-Royce siêu sang bị bỏ rơi tại Ấn Độ
TPO - Tại Ấn Độ, những chiếc Rolls-Royce thuộc dòng hiếm được phát hiện tại các khu đô thị trong tình trạng cũ nát, gỉ sét. Một số chiếc là do bị chính quyền thu giữ bởi nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra, chúng còn có thể bị chủ sở hữu bỏ rơi không thương tiếc.

Có thể bạn quan tâm

Viết tiếp truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội LHTN Việt Nam

Viết tiếp truyền thống vẻ vang 65 năm của Hội LHTN Việt Nam

TPO - "Mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hôm nay, hãy không ngừng phấn đấu để viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam và thanh niên Việt Nam, bằng sự nỗ lực không ngừng trong học tập, lao động sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và khát vọng của dân tộc".
Trao tặng túi an sinh cho người dân

Đồng Tháp trao tặng 400 túi an sinh cho người dân

TPO - Chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tỉnh đoàn Đồng Tháp – Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công ty Điện lực Đồng Tháp trao tặng hơn 400 “Túi an sinh” cho người dân khó khăn trở về từ vùng dịch tại 4 huyện Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự và Tân Hồng.
Gặp gỡ anh Chánh Văn đầu tiên của Hoa Học Trò: “Chúng tôi luôn muốn lớn lên cùng bạn đọc”

Gặp gỡ anh Chánh Văn đầu tiên của Hoa Học Trò: “Chúng tôi luôn muốn lớn lên cùng bạn đọc”

TPO - 30 năm ngoảnh lại, nhà báo Đoàn Công Huynh (bút danh Đoàn Công Lê Huy) - nguyên Tổng biên tập báo Sinh Viên Việt Nam - Hoa Học Trò, cũng chính là cây bút phía sau các chuyên mục được bạn đọc yêu mến như Chánh Văn, Trò chuyện đầu tuần, vẫn cuồn cuộn cảm xúc, nhiệt huyết và những trăn trở hướng đến bạn đọc tuổi mới lớn như khi thực hiện những cuốn báo Hoa đầu tiên.
Hội viên thanh niên TPHCM chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Nhiều giải pháp căn cơ hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

TP - Tổ chức Hội LHTN Việt Nam đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp ra sao? Phát huy thanh niên sống đẹp, sống có ích như thế nào?... Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của Hội (15/10/1956-15/10/2021).