Ban Bí thư TW Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ĐVTN về Đảng; về những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của tuổi trẻ cả nước tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Tổ chức hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp

Tổ chức hoạt động chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp

Đẩy mạnh phong trào thi đua tình nguyện của thanh thiếu nhi lập thành tích thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp; góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội; phối hợp tổ chức cho ĐVTN nghiên cứu, tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là tại địa bàn ĐVTN đang sinh sống, học tập và công tác

Tổ chức các diễn đàn thanh niên gặp gỡ, đóng góp ý kiến cho đảng viên, các cấp ủy đảng và đề xuất ý kiến về sự lãnh đạo tổ chức Đoàn các cấp; tham mưu với các cấp ủy Đảng tiến hành tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VII) về tăng cường công tác thanh niên trong tình hình mới

Triển khai trong toàn Đoàn cuộc vận động “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; lựa chọn, giới thiệu các đại biểu có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín đại diện cho tuổi trẻ tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp; phát triển lớp đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh.

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua của tuổi trẻ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng: Đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh niên; đăng ký và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp gắn với việc tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương…

Các cấp bộ Đoàn cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối đúng đắn của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Hệ thống báo chí, bản tin nội bộ của Đoàn thanh niên mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Đội ngũ tuyên truyền miệng của Đoàn (gồm báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội tuyên truyền thanh niên) tăng cường các hoạt động, hướng mạnh về cơ sở  tập trung tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam.

MỚI - NÓNG