Có 1 kết quả :

Nghệ thuật Xòe Thái có đặc trưng về tính đoàn kết, cố kết cộng đồng

Xòe ở mãi với người Thái

TP - Nghệ nhân ưu tú Lò Văn Biến-“của báu” của đồng bào Thái-ví von “người Thái vắng điệu xòe như cái cây thiếu nước”. Người Thái yêu xòe từ thơ bé, gắn bó với xòe trọn cuộc đời cho nên cộng đồng luôn trăn trở để Xòe Thái được trao truyền, ở đời với đồng bào.