Có 432 kết quả :

Một chầu nữa thôi…

Một chầu nữa thôi…

TPO - Một bộ phim về rượu nhưng không nhấn vào sự bê tha bệ rạc và tất nhiên cũng không tôn vinh rượu. Đó là Another round (Một chầu nữa) vừa nhận Oscar cho phim nước ngoài hay nhất.