Có 1 kết quả :

Ứng dụng Công nghệ vào hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Ứng dụng Công nghệ vào hoạt động gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi

Ngày 16/9/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN)