Hà Nội: Phát huy lối sống 'mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Hà Nội định hướng xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng người Hà Nội có lối sống tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương; tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, cái tích cực và cao thượng; nhân rộng các giá trị nhân văn cao đẹp của Thủ đô và đất nước.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đến năm 2025”.

Kế hoạch hướng tới việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu làm cho cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Thủ đô thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc, về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; xây dựng văn hóa và con người Hà Nội phát triển toàn diện, hướng đến những giá trị chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Hà Nội: Phát huy lối sống 'mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người' ảnh 1

Hành động dũng cảm cứu người của anh Lèng Văn Bằng trong một vụ cháy trên địa bàn quận Hà Đông (TP Hà Nội) mới đây. Ảnh: PV

"Xây dựng người Hà Nội phát triển toàn diện, “Hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh” tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam", kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội nêu.

Cụ thể, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng và hoàn thiện các chuẩn mực, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, con người Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và đất nước; chăm lo xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách.

Thành phố cũng tập trung xây dựng và ban hành bộ tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; làm căn cứ để các cấp, các ban, ngành xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thực hiện đảm bảo thống nhất việc triển khai các tiêu chí xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với các tiêu chí cụ thể của từng ngành, từng đơn vị.

"Kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa gia đình truyền thống của Thăng Long – Hà Nội, gắn với những yêu cầu của nếp sống công nghiệp, đô thị hiện đại; xây dựng và phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; xây dựng người Hà Nội có lối sống tôn trọng, chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định của địa phương; tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, cái tích cực và cao thượng; nhân rộng các giá trị nhân văn cao đẹp của Thủ đô và đất nước", kế hoạch nhấn mạnh.

Trong kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội cũng nêu nội dung xây dựng gia đình Thủ đô no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Theo đó, thành phố hướng tới việc xây dựng, bồi đắp giá trị gia đình, lấy gia đình làm nền tảng để khôi phục, kế thừa, phát huy những giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống của Thăng Long -

Hà Nội. Xây dựng gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách và giáo dục nếp sống cho con người; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, xây dựng gia đình học tập, thực hiện tiêu chí ứng xử trong gia đình: Tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; “Ông bà, cha mẹ gương mẫu, yêu thương”; “Vợ, chồng chung thủy, nghĩa tình”, “Con cháu hiếu thảo, lễ phép”, “Anh chị em hòa thuận, chia sẻ”.

MỚI - NÓNG