Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thí sinh trải qua môn thi tổ hợp tự nhiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Dưới đây là gợi ý giải đề môn sinh học.
Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 ảnh 1
Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 ảnh 2
Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 ảnh 3
Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 ảnh 4
Đáp án môn Sinh học tốt nghiệp THPT 2022 ảnh 5

Gợi ý giải đề:

Sinh học - Mã 201 - Tuyensinh247.com

81.A

82.C

83.A

84.C

85.D

86.D

87.A

88.D

89.C

90.C

91.B

92.D

93.B

94.C

95.C

96.C

97.A

98.B

99.B

100.B

101.A

102.D

103.B

104.B

105.A

106.B

107.A

108.B

109.C

110.A

111.B

112.D

113.A

114.C

115.D

116.B

117.C

118.D

119.A

120.A

Sinh học - Mã 202 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.C

84.A

85.B

86.C

87.A

88.B

89.C

90.D

91.D

92.D

93.C

94.D

95.C

96.B

97.A

98.B

99.B

100.D

101.A

102.D

103.D

104.A

105.A

106.C

107.D

108.D

109.B

110.C

111.C

112.C

113.C

114.B

115.A

116.B

117.C

118.A

119.C

120.A

Sinh học - Mã 203 - Tuyensinh247.com

81.C

82.C

83.D

84.D

85.A

86.C

87.B

88.D

89.D

90.A

91.C

92.A

93.D

94.A

95.D

96.C

97.B

98.B

99.D

100.D

101.B

102.D

103.B

104.B

105.D

106.B

107.C

108.C

109.B

110.D

111.B

112.A

113.D

114.D

115.B

116.C

117.B

118.C

119.C

120.C

Sinh học - Mã 204 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.A

84.C

85.D

86.C

87.A

88.B

89.D

90.D

91.D

92.A

93.C

94.D

95.B

96.C

97.A

98.A

99.C

100.C

101.A

102.A

103.C

104.D

105.B

106.D

107.B

108.B

109.A

110.B

111.A

112.A

113.B

114.C

115.B

116.C

117.A

118.B

119.C

120.C

Sinh học - Mã 205 - Tuyensinh247.com

81.D

82.D

83.C

84.B

85.C

86.C

87.B

88.D

89.A

90.A

91.B

92.D

93.D

94.A

95.C

96.A

97.D

98.C

99.B

100.B

101.A

102.C

103.A

104.C

105.A

106.C

107.C

108.B

109.D

110.B

111.B

112.C

113.C

114.D

115.A

116.B

117.B

118.B

119.D

120.D

Sinh học - Mã 206 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.A

84.C

85.C

86.B

87.B

88.A

89.A

90.A

91.B

92.D

93.D

94.A

95.D

96.C

97.A

98.D

99.C

100.A

101.D

102.B

103.B

104.A

105.D

106.B

107.B

108.D

109.A

110.D

111.A

112.D

113.B

114.B

115.B

116.A

117.B

118.D

119.B

120.D

Sinh học - Mã 207 - Tuyensinh247.com

81.A

82.C

83.A

84.C

85.D

86.D

87.C

88.B

89.A

90.C

91.D

92.A

93.B

94.D

95.C

96.B

97.D

98.B

99.C

100.B

101.C

102.C

103.A

104.B

105.B

106.D

107.B

108.B

109.C

110.C

111.A

112.D

113.A

114.C

115.D

116.D

117.C

118.D

119.C

120.C

Sinh học - Mã 208 - Tuyensinh247.com

81.B

82.B

83.B

84.C

85.B

86.D

87.A

88.C

89.B

90.D

91.B

92.C

93.C

94.D

95.C

96.D

97.A

98.A

99.D

100.A

101.C

102.A

103.C

104.B

105.B

106.A

107.D

108.D

109.D

110.A

111.D

112.A

113.B

114.C

115.A

116.A

117.B

118.D

119.A

120.A

Sinh học - Mã 209 - Tuyensinh247.com

81.A

82.D

83.D

84.C

85.A

86.B

87.A

88.C

89.C

90.C

91.B

92.D

93.A

94.B

95.D

96.C

97.B

98.D

99.B

100.B

101.D

102.B

103.D

104.D

105.C

106.C

107.C

108.B

109.D

110.B

111.B

112.C

113.A

114.D

115.C

116.B

117.D

118.B

119.D

120.C

Sinh học - Mã 210 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.D

84.D

85.A

86.D

87.A

88.B

89.B

90.C

91.A

92.B

93.D

94.B

95.B

96.D

97.A

98.C

99.D

100.B

101.C

102.B

103.C

104.A

105.A

106.C

107.D

108.C

109.A

110.B

111.C

112.B

113.B

114.C

115.C

116.A

117.C

118.A

119.D

120.A

Sinh học - Mã 211 - Tuyensinh247.com

81.C

82.B

83.D

84.B

85.D

86.D

87.B

88.C

89.C

90.D

91.B

92.B

93.C

94.B

95.B

96.A

97.C

98.C

99.A

100.A

101.A

102.D

103.A

104.B

105.C

106.D

107.C

108.B

109.A

110.C

111.C

112.B

113.D

114.D

115.C

116.A

117.D

118.A

119.C

120.D

Sinh học - Mã 212 - Tuyensinh247.com

81.C

82.B

83.B

84.A

85.A

86.D

87.D

88.A

89.C

90.B

91.A

92.C

93.D

94.B

95.A

96.B

97.A

98.D

99.B

100.C

101.A

102.C

103.B

104.B

105.C

106.C

107.A

108.C

109.C

110.C

111.A

112.C

113.B

114.A

115.B

116.C

117.C

118.B

119.B

120.A

Sinh học - Mã 213 - Tuyensinh247.com

81.B

82.D

83.C

84.A

85.B

86.A

87.A

88.D

89.D

90.A

91.D

92.B

93.A

94.D

95.D

96.C

97.C

98.A

99.C

100.B

101.B

102.C

103.A

104.A

105.A

106.C

107.B

108.C

109.D

110.C

111.C

112.A

113.D

114.C

115.D

116.D

117.D

118.B

119.B

120.C

Sinh học - Mã 214 - Tuyensinh247.com

81.A

82.C

83.A

84.A

85.C

86.D

87.A

88.D

89.B

90.A

91.C

92.A

93.B

94.C

95.D

96.C

97.B

98.A

99.A

100.A

101.C

102.A

103.A

104.B

105.C

106.D

107.C

108.C

109.D

110.D

111.A

112.B

113.B

114.D

115.C

116.D

117.B

118.B

119.C

120.B

Sinh học - Mã 215 - Tuyensinh247.com

81.D

82.A

83.A

84.B

85.B

86.C

87.C

88.D

89.B

90.C

91.C

92.B

93.D

94.A

95.D

96.C

97.D

98.C

99.C

100.C

101.A

102.A

103.A

104.D

105.D

106.C

107.D

108.A

109.D

110.C

111.A

112.A

113.A

114.A

115.A

116.A

117.A

118.D

119.A

120.C

Sinh học - Mã 216 - Tuyensinh247.com

81.A

82.B

83.C

84.D

85.D

86.A

87.B

88.B

89.D

90.A

91.D

92.C

93.D

94.D

95.D

96.B

97.C

98.C

99.C

100.B

101.C

102.C

103.B

104.C

105.C

106.B

107.D

108.A

109.D

110.B

111.A

112.D

113.A

114.B

115.A

116.B

117.A

118.B

119.D

120.B

Sinh học - Mã 217 - Tuyensinh247.com

81.A

82.C

83.B

84.D

85.A

86.C

87.D

88.B

89.C

90.C

91.A

92.B

93.A

94.D

95.C

96.C

97.B

98.A

99.C

100.A

101.D

102.D

103.B

104.A

105.D

106.D

107.B

108.B

109.A

110.A

111.C

112.C

113.D

114.B

115.D

116.C

117.B

118.B

119.B

120.C

Sinh học - Mã 218 - Tuyensinh247.com

81.D

82.C

83.D

84.D

85.A

86.A

87.D

88.C

89.C

90.C

91.B

92.A

93.B

94.D

95.B

96.A

97.B

98.A

99.B

100.A

101.D

102.D

103.B

104.A

105.A

106.B

107.B

108.B

109.D

110.D

111.A

112.A

113.B

114.A

115.D

116.D

117.B

118.D

119.D

120.A

Sinh học - Mã 219 - Tuyensinh247.com

81.C

82.C

83.A

84.A

85.D

86.D

87.B

88.A

89.B

90.D

91.D

92.D

93.C

94.D

95.C

96.B

97.D

98.B

99.D

100.B

101.B

102.D

103.C

104.A

105.B

106.C

107.C

108.D

109.A

110.B

111.C

112.C

113.A

114.A

115.B

116.A

117.C

118.D

119.A

120.A

Sinh học - Mã 220 - Tuyensinh247.com

81.C

82.D

83.B

84.A

85.C

86.B

87.D

88.C

89.B

90.A

91.C

92.A

93.C

94.B

95.C

96.C

97.D

98.D

99.D

100.A

101.C

102.A

103.C

104.A

105.A

106.B

107.B

108.B

109.D

110.C

111.B

112.B

113.D

114.C

115.D

116.B

117.D

118.D

119.B

120.C

Sinh học - Mã 221 - Tuyensinh247.com

81.C

82.A

83.C

84.D

85.A

86.D

87.B

88.B

89.D

90.A

91.C

92.D

93.C

94.D

95.C

96.C

97.A

98.A

99.B

100.D

101.C

102.A

103.C

104.A

105.B

106.D

107.D

108.A

109.D

110.D

111.A

112.A

113.C

114.C

115.D

116.A

117.C

118.A

119.C

120.C

Sinh học - Mã 222 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.D

84.B

85.C

86.D

87.B

88.B

89.B

90.D

91.C

92.B

93.B

94.B

95.D

96.B

97.D

98.A

99.D

100.D

101.B

102.B

103.A

104.D

105.B

106.C

107.C

108.C

109.A

110.D

111.C

112.A

113.C

114.B

115.D

116.C

117.A

118.C

119.C

120.A

Sinh học - Mã 223 - Tuyensinh247.com

81.A

82.A

83.D

84.A

85.D

86.C

87.A

88.B

89.D

90.B

91.C

92.B

93.B

94.D

95.C

96.C

97.D

98.D

99.B

100.A

101.D

102.B

103.C

104.A

105.C

106.C

107.B

108.B

109.A

110.A

111.D

112.D

113.C

114.C

115.B

116.D

117.B

118.D

119.A

120.D

Sinh học - Mã 224 - Tuyensinh247.com

81.D

82.A

83.A

84.C

85.A

86.B

87.C

88.A

89.B

90.C

91.B

92.C

93.B

94.D

95.A

96.B

97.A

98.C

99.B

100.C

101.C

102.C

103.D

104.C

105.A

106.A

107.B

108.C

109.A

110.A

111.B

112.A

113.C

114.B

115.A

116.B

117.C

118.D

119.B

120.A

MỚI - NÓNG