Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII

Khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần VIII
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII với chủ đề “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015” đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội sáng nay, 27 - 12.

1.500 đại biểu là những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sỹ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và các vùng, miền của Tổ quốc đã về dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nêu rõ Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII có nhiệm vụ tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và thực hiện chính sách khen thưởng, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua và làm tốt công tác khen thưởng trong thời gian tới.

Đại hội cũng là dịp để biểu dương tôn vinh những tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, những tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, giữ vững ổn định chính trị xã hội, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng cho rằng, kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm qua đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2005 - 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chỉ rõ 5 năm qua, kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII đến nay, công tác thi đua, khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có sự phối hợp chặt chẽ; các bộ, ngành và địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung và hình thức.

Đại hội xác định mục tiêu giai đoạn 2011 - 2015 là tập trung phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, làm cho phong trào thi đua thực sự phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trở thành động lực cách mạnh to lớn của toàn dân tộc.

Các phong trào thi đua hướng vào đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tạo nền tảng đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đề cập mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua-khen thưởng 5 năm tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh cần tiếp tục tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn về nhận thức để mọi người thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua.

Các cấp ủy, chính quyền cần thấm nhuần sâu sắc và vận dụng sáng tạo những quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, nhằm tập hợp vận động nhân dân tự giác tham gia thực hiện, biến đường lối của Đảng thành hiện thực sinh động trong thực tiễn, hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng trong điều kiện lịch sử mới.

Công tác tuyên truyền, vận động cần chú trọng đẩy mạnh, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, động viên mọi người, mọi tổ chức các cấp, các ngành tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, của các đoàn thể nhân dân, của cả hệ thống chính trị để tạo thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng, làm cho chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua không ngừng phát triển lên tầm cao mới.

Theo Tổng Bí thư, các phong trào thi đua cần gắn với việc xây dựng, bồi dưỡng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát triển toàn diện về ý thức làm chủ, ý thức trách nhiệm công dân, có tri thức, có sức khỏe và lao động giỏi, sống có văn hóa và tình nghĩa; giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo, vượt qua những khó khăn, thử thách góp sức tạo nên những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh, đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Tổng Bí thư nhấn mạnh các cấp ủy đảng và cơ quan nhà nước ở mỗi địa phương, mỗi ngành, các vùng, miền cần đánh giá và lựa chọn chính xác các điển hình tốt, khen thưởng kịp thời để nêu gương, học tập đồng thời nhân rộng điển hình cho cả nước.

Tổng Bí thư cho rằng, để thi đua yêu nước không ngừng phát triển, điều quan trọng là phải tập trung sự lãnh đạo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện của các cấp ủy đảng. Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt và triển khai tới các chi bộ Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị (khóa IX) về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, từ đó, xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Chiều nay, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực sẽ giao lưu với các đại biểu dự Đại hội.

Theo Hòa Vân
Thông Tấn Xã Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội: Quán cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà được phép hoạt động trở lại

Hà Nội: Quán cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà được phép hoạt động trở lại

TPO - Từ 0h ngày 22/6, thành phố Hà Nội cho phép mở cửa lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21h hàng ngày. Nhà hàng rượu, quán rượu, bia, bia hơi chỉ được phép bán mang về. 
TPHCM đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị nào?

TPHCM đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị nào?

TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố tuy vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ nhưng áp dụng bổ sung thêm một số giải pháp mạnh hơn (tức 15+) để sớm kiểm soát dịch bệnh.