Hà Nội: Miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực, uy tín thấp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thành phố Hà Nội yêu cầu kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30 ngày 22/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá.

Kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 21; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm…

Cụ thể, thành phố yêu cầu nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện quy tắc ứng xử, quy định về đạo đức công vụ làm cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ, địa phương, “lợi ích nhóm”.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong nội bộ, bảo đảm nghiêm túc, thẳng thắn, tự soi, tự sửa; gắn kiểm điểm tự phê bình cá nhân với kiểm điểm tập thể, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân đối với khuyết điểm của tập thể; có biện pháp để phòng ngừa và tự giác khắc phục khuyết điểm, hạn chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chạy theo thành tích.

Thành phố cũng nêu tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả; bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ… Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Một biện pháp nữa, thành phố yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, vi phạm pháp luật.

Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực vi phạm đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Thành phố yêu cầu tập trung thanh tra cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường thanh tra, kiểm tra người đứng đầu thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện công tác thanh tra; chủ động phát hiện sớm, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng pháp luật những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, lãng phí nhất là trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công và những người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực.

MỚI - NÓNG