Hà Nội: Đấu thầu hàng chục mỏ cát để tăng nguồn thu

Hà Nội: Đấu thầu hàng chục mỏ cát để tăng nguồn thu
TPO - Thành phố Hà Nội vừa quyết định phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn...

Theo Đề án, việc thăm dò sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2018 đến năm 2020.

Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2018, sẽ tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 5 mỏ đầu tiên nhằm xây dựng kế hoạch đấu giá để có cơ sở báo cáo TP. Hà Nội tổ chức đấu giá các năm tiếp theo;

Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2019, dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ tiếp theo.

Giai đoạn 3 thực hiện trong năm 2020, dự kiến tiến hành thi công thăm dò và lập báo cáo kết quả thăm dò 9 điểm mỏ còn lại.

Tổng giá trị dự toán kinh phí (tạm tính) hơn 18,7 tỷ đồng, từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế ngân sách thành phố được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ trình phê duyệt Đề án thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản các điểm mỏ cát trên các sông, các nội dung đề xuất thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện phê duyệt dự toán chi tiết hàng năm và tổ chức lựa chọn đơn vị thực hiện sau khi được thành phố phê duyệt.

Sở phải trình UBND thành phố phê duyệt trữ lượng các điểm mỏ khoáng sản, kế hoạch đấu giá, tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ theo quy định; đồng thời quản lý, sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

UBND các quận, huyện, thị xã liên quan chịu trách nhiệm điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với những mỏ đấu giá; đăng ký các điểm mỏ đấu giá vào kế hoạch sử dụng đất của quận, huyện; giao cơ quan chức năng tại địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình triển khai, khảo sát, thực hiện đề án; phối hợp với đơn vị khảo sát, đánh giá trữ lượng trong quá trình thực hiện trên địa bàn.

Hiện Hà Nội cũng đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng cát, sỏi, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tới đây, Hà Nội công khai, minh bạch tổ chức đấu thầu khai thác cát theo quy hoạch để tăng nguồn thu, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên quốc gia này.

MỚI - NÓNG