Đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, chống giáo điều, cơ hội và xét lại

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội thảo
TPO - Không chỉ đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng – phát triển, Ngành Tuyên giáo còn làm tốt tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống giáo điều, cơ hội, xét lại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đi trước – mở đường

Ngày 15/7, Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Công tác Tuyên giáo của Đảng - 90 năm chặng đường vẻ vang: Thành tựu và tầm nhìn.

Kết luận Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã khái quát một số vấn đề nổi bật mà các tham luận đã nêu, trong đó khẳng định, công tác tuyên giáo là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng – phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng và dân tộc 90 năm qua, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo ông Thưởng, ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã rất quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng và sớm thành lập cơ quan lãnh đạo công tác tư tưởng. Các tham luận Hội thảo đã chỉ ra những thành tựu rất quan trọng trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị của Đảng, kết tinh trong những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò đi trước, mở đường, đi cùng, tổng kết, phát triển của Ngành Tuyên giáo.

“Lịch sử đã chứng minh sức mạnh của công tác chính trị tư tưởng trong việc giác ngộ, tập hợp, tổ chức quần chúng, biến ý chí và tinh thần cách mạng thành sức mạnh vật chất, tạo nên các cao trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Đăc biệt, theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, những đóng góp toàn diện, quan trọng của công tác tuyên giáo đã góp vào quá trình đổi mới tư duy, hình thành đường lối Đổi mới của Đảng. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng chính trị tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới; góp phần phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống giáo điều, cơ hội, xét lại, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc

Theo ông Thưởng, trên cơ sở phân tích bối cảnh, tình hình thế giới và trong nước, cũng như yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, các tham luận đã đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng của Ngành Tuyên giáo trong thời gian tới.

Đó là tiếp tục đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tiếp tục làm sáng tỏ hơn nữa lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Góp phần trực tiếp hơn nữa trong giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc.

Từ những yêu cầu trên, theo ông Thưởng, các tham luận đã đề xuất những phương hướng, giải pháp tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên giáo. Gắn chặt công tác Tuyên giáo với thực tế đời sống, lấy thực tiễn làm gốc, đồng hành, tham gia trực tiếp hơn nữa vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

“Công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, các cấp, các ngành, không thể “khoán trắng”, “phó mặc” cho cơ quan tuyên giáo các cấp; Mong muốn cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm