Có thể sáp nhập, hợp nhất 17 sở, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh

Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập nhiều sở, ngành lại với nhau
Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập nhiều sở, ngành lại với nhau
TPO - Chỉ có 4 sở, ngành được đề xuất giữ nguyên và tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, còn lại 17 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc khác đều nằm trong diện có thể sáp nhập lại với nhau, hoặc hợp nhất với các cơ quan của Đảng.

Sáp nhập, hợp nhất nhiều sở, ngành

Bộ Nội vụ vừa có Dự thảo Tờ trình về việc hoàn thiện Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trong số hơn 20 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc thì chỉ có 4 sở được cơ quan này đề xuất tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước, nhằm bảo đảm giữ ổn định và phát huy hiệu quả của mô hình tổ chức sở quản lý đa ngành, đa lĩnh vực hoặc sở tham mưu quản lý chuyên ngành, chuyên sâu có tính ổn định cao gồm: Sở Tư pháp; Tài nguyên – Môi trường; Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Y tế.

Đối với các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giao thông vận tải; Xây dựng; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công thương; giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông, Dự thảo đề xuất trao thẩm quyền cho UBND trình HĐND quyết định giữ ổn định hoặc hợp nhất lại với nhau.

Riêng với các Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND, Dự thảo cũng đề xuất tổ chức thí điểm hợp nhất với Ban Tổ chức tỉnh, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND cấp tỉnh.

Đối với 4 sở đặc thù, chuyên ngành không được tổ chức thống nhất giữa các địa phương gồm: Sở Quy hoạch – Kiến trúc (thuộc UBND TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) và 3 sở do Chính phủ quy định tiêu chí thành lập là Ban Dân tộc, Sở Ngọai vụ, Sở Du lịch, dự thảo đề xuất trao quyền để cấp tỉnh có thể xem xét quyết định giữ ổn định hoặc sáp nhập…

 Sáp nhập để quản lý hiệu quả hơn

Phân tích về tính hợp lý trong việc hợp nhất, sáp nhập các sở, ngành lại với nhau, Bộ Nội vụ cho hay: Giữa  Sở KH-ĐT và Sở Tài chính chức năng, nhiệm vụ có mối quan hệ liên thông với nhau. Việc hợp nhất này sẽ tạo điều kiện cho việc tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách và một số lĩnh vực liên quan được hiệu quả hơn, bảo đảm việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của địa phương được gắn với khả năng cân đối nguồn lực về tài chính, ngân sách, hạn chế tối đa sự giao thoa về nhiệm vụ giữa 2 sở này vốn kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ Chính phủ. Trường hợp hợp nhất các sở này sẽ có tên gọi là Sở Tài chính – Kế hoạch.

Về hợp nhất sở GTVT với Sở Xây dựng, theo Bộ Nội vụ, việc hình thành và phát triển các không gian đô thị hiện đại không thể tách rời giữa quy hoạch xây dựng đô  thị với quy hoạch hạ tầng giao thông, nhất là khi Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh việc triển khai các dự án theo các hình thức đầu tư công – tư BOT, BT, PPP luôn đòi hỏi có sự gắn kết giữa quy hoạch phát triển giao thông với đô thị.

Vì vậy, việc hình thành một cơ quan quản lý thống nhất hai lĩnh vực này sẽ bảo đảm nâng cao tính hiệu quả, khắc phục những bất cập chồng chéo, thiếu đồng bộ trong quản lý hạ tầng đô thị. Trường hợp hợp nhất các sở này thì có tên gọi mới là Sở Giao thông vận tải – xây dựng.

Đối với phương án hợp nhất Sở Nông nghiệp PTNN với Sở Công thương, Bộ Nội vụ cho rằng, tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư,quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng về công nghiệp và dịch vụ thì yêu cầu quản lý nhà nước về NN&PTNN so với các ngành, lĩnh vực khác là không lớn nên không cần thiết thành lập 1 sở chuyên trách tham mưu về lĩnh vực nông nghiệp. Trong trường hợp hợp nhất các sở này có tên gọi là Sở Công nghiệp, Nông nghiệp và Thương mại.

Về phương án hợp nhất Sở TT&TT với Sở VH, TT và DL, Bộ Nội vụ lý giải rằng: thực tiễn chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực ở địa phương cho thấy, tại một số tỉnh có địa bàn nhỏ, dân số ít thì yêu cầu quản lý nhà nước về Báo chí, xuất bản, in và phát hành; bưu chính; viễn thông… không lớn nên không cần thiết duy trì 1 sở tham mưu chuyên trách về các lĩnh vực nêu trên. Trong trường hợp hợp nhất các sở này có tên gọi là Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

Còn việc hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ với Sở GD-ĐT cũng được Bộ Nội vụ lý giải rằng, các lĩnh vực trên có liên quan mật thiết với nhau. Khoa học công nghệ là nghiên cứu để đưa ra kết quả tối ưu, áp dụng, vận dụng và phục vụ đời sống xã hội. Do đó, việc hợp nhất là phù hợp.

Riêng các sở được giữ ổn định hoặc thí điểm hợp nhất với các cơ quan của Đảng có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, theo Dự thảo , việc thí điểm hợp nhất giữa Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy; Thanh tra tỉnh với Uỷ ban Kiểm tra tỉnh ủy; thực hiện chủ trương thí điểm hợp nhất một số cơ quan của Đảng và Nhà nước có chức năng nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh những nơi có đủ điều kiện theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương.

Trường hợp thí điểm hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức tỉnh ủy thì có tên gọi là Sở Tổ chức – Nội vụ; hợp nhất Thanh tra tỉnh với Uỷ ban Kiểm tra thì gọi là Kiểm tra – Thanh tra cấp tỉnh.

Cả nước có thể giảm ít nhất 46 đến 88 sở, ngành

Ngoài sáp nhập, hợp nhất, Bộ Nội vụ cũng đề xuất các phương án quy định “cứng” số lượng các sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc. Theo đó, đối với Hà Nội, TP. HCM không được quá 20 sở, ngành. Các tỉnh còn lại từ 17- 19 sở, ngành. Theo Bộ Nội vụ, nếu theo phương án trên thì sẽ giảm tối thiểu được 46 sở.

Phương án hai được đề xuất là Hà Nội, TP. HCM không quá 20 sở, ngành, các tỉnh, thành còn lại không quá 17- 18 sở ngành. Nếu thực hiện theo phương án này sẽ giảm tối thiểu được 88 sở, ngành trên phạm vi cả nước.

MỚI - NÓNG