Tổng Bí thư: Không được một phút lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (*)

Tổng Bí thư: Không được một phút lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (*)
TPO -Ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng. Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư: Không được một phút lơ là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc (*)

TPO -Ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng. Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.

Thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến thăm và dự Lễ khai giảng năm học 2013 - 2014 của Học viện Quốc phòng - một học viện lớn của quốc gia, một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể; trung tâm nghiên cứu khoa học quốc phòng quân sự hàng đầu của quốc gia và quân đội. Trước hết, tôi xin thay mặt Trung ương Đảng và Quân uỷ Trung ương, thân ái gửi các đồng chí và qua các đồng chí tới toàn thể anh chị em cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên, chiến sĩ của Học viện lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí,

Như chúng ta đã biết, do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý cụ thể của nước ta, dựng nước luôn đi đôi với giữ nước, xây dựng luôn đi đôi với bảo vệ Tổ quốc là bài học có tính quy luật xuyên suốt toàn bộ quá trình phát triển của dân tộc ta. Điều đó cũng có nghĩa : quốc phòng, an ninh là một sự nghiệp trọng đại của quốc gia, nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu của toàn dân, của cả nước. Thực tế cho thấy, cũng như nhiệm vụ dựng nước, muốn giữ nước được thì phải có hiểu biết, có kiến thức, có kinh nghiệm về giữ nước. Mà muốn có kiến thức thì phải học; học trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn chiến đấu..., học trong nhà trường. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta đã có chủ trương tổ chức đào tạo cán bộ quân sự và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho toàn dân, nhất là các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các học viện, các trường, các viện trong hệ thống quân đội ra đời cũng là nhằm mục đích đó.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Riêng đối với Học viện Quốc phòng, đến nay đã có lịch sử phát triển 36 năm. Các đồng chí đã có rất nhiều cố gắng, cả trong công tác huấn luyện, đào tạo và trong nghiên cứu khoa học; cả trong đào tạo cơ bản và trong công tác bồi dưỡng, tập huấn; cả trong việc xây dựng học viện và mở rộng quan hệ hợp tác liên kết, đối ngoại. Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho Đảng, Nhà nước và quân đội hàng vạn cán bộ, hoạt động trên khắp các lĩnh vực của xã hội, thực hiện tốt chức trách được giao. Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Học viện đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là quan điểm, đường lối về quốc phòng, an ninh, đường lối quân sự vào quá trình huấn luyện, đào tạo và nghiên cứu khoa học; chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng Học viện ngày càng phát triển, chính quy, nền nếp. Học viện đã tích cực đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp huấn luyện, đào tạo phù hợp với từng loại đối tượng, đạt được những kết quả to lớn trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang; cán bộ chủ chốt các cơ quan đảng, nhà nước ở Trung ương và các địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, Học viện cũng đã bám sát thực tiễn, nghiên cứu, đúc kết xây dựng được nhiều công trình khoa học có giá trị cả về lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh và quân sự. Không phải ngẫu nhiên mà Học viện được phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một địa chỉ tin cậy và có uy tín trong sự nghiệp đào tạo cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân uỷ Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, những tiến bộ của toàn thể cán bộ, học viên, công nhân viên, chiến sĩ Học viện đã đạt được trong những năm qua và mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Năm học 2013 - 2014 được tiến hành trong bối cảnh có rất nhiều điểm đáng chú ý. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và cả những thách thức không nhỏ. Kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định; hoà bình, hợp tác và phát triển là xu thế lớn, chiến tranh thế giới khó có khả năng xảy ra, nhưng nguy cơ các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên và khủng bố vẫn gia tăng; các quốc gia phải đối phó với nhiều vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, đói nghèo, các đại dịch, tội phạm và thảm hoạ thiên nhiên khác. Đặc biệt, những năm gần đây, khủng hoảng kinh tế - tài chính thế giới đang đẩy nhiều nền kinh tế vốn hùng mạnh vào tình trạng suy thoái; nợ công, nợ chính phủ ở nhiều nước vượt quá ngưỡng an toàn làm cho kinh tế đình đốn, phá sản. Khu vực Bắc Phi, Trung Đông có những diễn biến mau lẹ, gây đảo lộn mạnh; tình hình kinh tế, chính trị của một số nước ở khu vực Châu Á, Đông Nam Á có những diễn biến phức tạp; các thế lực thù địch tăng cường kích động, phá hoại, chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia...

Đối với nước ta, mục tiêu xuyên suốt, nhất quán của các thế lực thù địch là nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta, đưa Việt Nam đi theo ý đồ, quỹ đạo của họ. Vì vậy, các thế lực phản động, thù địch luôn đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hoà bình", tăng cường sử dụng các biện pháp "tấn công mềm", tập trung làm chuyển biến về chính trị tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", kích động, chia rẽ, đòi phi chính trị hoá quân đội, hạ thấp, phủ nhận vai trò, uy tín lãnh đạo của Đảng; xoá bỏ mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Trên hướng Biển Đông, các hoạt động nhằm xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ của nước ta cũng làm cho tình hình an ninh ngày càng phức tạp. Tất cả tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thưa các đồng chí,

Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã xác định đường lối, quan điểm về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thể hiện ở Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và các văn kiện khác của Đảng; về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; những quan điểm về đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; những vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân trong thời kỳ mới... Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tích cực quán triệt và triển khai thực hiện.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội đi đôi với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là vấn đề có tính quy luật của cách mạng Việt Nam và là một trong tám mối quan hệ lớn cần thường xuyên nắm vững và giải quyết tốt được Đảng ta tổng kết và khẳng định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011). Đảng ta nhấn mạnh : Trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đất nước, chúng ta không được một phút lơ là nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Càng trong điều kiện hoà bình càng đòi hỏi sự tỉnh táo và tinh thần cảnh giác cách mạng cao, càng cần chăm lo củng cố quốc phòng. Tư tưởng của ông cha ta dựng nước đi đôi với giữ nước, lo giữ nước ngay từ khi nước chưa nguy luôn là tư tưởng chỉ đạo đúng đắn cho cả thời đại ngày nay. Phải ra sức tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đủ mạnh để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, phải quán triệt sâu sắc quan điểm : Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mà nòng cốt là Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và trình độ chiến đấu cao; trong đó, lấy xây dựng quân đội về chính trị là nhiệm vụ quan trọng nhất, là nguyên tắc cơ bản, quyết định nhất; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, bảo đảm cho quân đội luôn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với vị thế quan trọng của mình, hơn ai hết, Học viện Quốc phòng càng phải nắm vững và quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản nêu trên để hoàn thành trọng trách công tác. Trong năm học 2013 - 2014 cũng như trong những năm tới, Học viện cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

Một là, Học viện phải tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quân đội cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân uỷ Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khoá IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối của Đảng vào quá trình huấn luyện - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Học viện cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học để đào tạo ra đội ngũ cán bộ cao cấp không những giỏi về quân sự, mà thực sự là các nhà chiến lược về quốc phòng - quân sự; có năng lực lãnh đạo chỉ huy tốt; xử lý đúng những tình huống chiến lược; làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và Trung ương về chiến lược quốc phòng, quân sự. Ở đây, vấn đề đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng vừa lý luận cơ bản, vừa áp dụng thực tiễn; vừa đáp ứng yêu cầu lâu dài vừa bảo đảm ứng dụng trước mắt có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Phải quán triệt và vận dụng, phát triển sáng tạo các quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống văn hoá và những bài học kinh nghiệm của dân tộc; đặc biệt phải rèn luyện, thấm nhuần sâu sắc phương pháp tư duy, phương pháp nhận thức và phương pháp hành động của chủ nghĩa duy vật biện chứng : khách quan, toàn diện, cụ thể, lịch sử và phát triển; tránh phiến diện, cực đoan, phi lịch sử. Muốn dạy tốt, Học viện phải có một đội ngũ cán bộ giảng dạy vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có tư duy chiến lược, có kiến thức cập nhật toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Muốn học tốt, tất nhiên cần nhiều yếu tố nhưng trước hết từng đồng chí học viên phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực sự cầu thị, coi việc học tập tại Học viện là một vinh dự, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kiến thức về mọi mặt.

Hai là, Học viện cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận để phát triển nghệ thuật quân sự và văn hoá quân sự Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của đất nước. Với vị thế là một Học viện lớn của quốc gia, là trung tâm đào tạo tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của quân đội, công tác nghiên cứu của Học viện trước hết phải phục vụ trực tiếp cho công tác giảng dạy, đồng thời góp phần xây dựng lý luận quân sự cách mạng Việt Nam, bổ sung và hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng. Cần nghiên cứu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương và Bộ Quốc phòng những chiến lược, sách lược cho công tác đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, thuận lợi cho phát triển kinh tế và một số vấn đề mới như : Đổi mới tư duy lý luận, làm rõ quan điểm nhận thức về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; sức mạnh tổng hợp của quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng tiềm lực và thực lực quốc phòng, phối hợp các lực lượng, chủ động ngăn ngừa và đối phó có hiệu quả với mọi tình huống; sử dụng lực lượng vũ trang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...

Ba là, tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối, quan điểm của Đảng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của quân đội và của toàn dân. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc các luận điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cũng như những thực tiễn sinh động của cuộc sống; hiểu rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch để trực tiếp viết bài đấu tranh và tổ chức các hoạt động đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, vạch trần những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bốn là, chăm lo xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, tiên tiến, chính quy, mẫu mực; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng và lối sống lành mạnh, có trí tuệ và năng lực chuyên môn, thực tiễn. Cố gắng từng bước đẩy nhanh tiến độ hiện đại hoá, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và chiến sĩ. Đồng thời chú trọng xây dựng môi trường văn hoá giáo dục tốt, tiêu biểu cho tình đồng chí, đồng đội, tình cảm chân thành giữa thày giáo với học viên, kiên quyết không để các biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống và tiêu cực len vào trong Học viện.

Đảng bộ Học viện cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện một cách kiên quyết, kiên trì và có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đưa nội dung này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, thiết thực của mỗi tập thể, cá nhân và toàn Học viện. Đồng thời, duy trì và thực hiện tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt", làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực to lớn, thúc đẩy Học viện phát triển vững chắc.

Năm là, Học viện cần phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan cao cấp quân sự các nước bạn nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; coi trọng đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giúp 2 nước bạn Lào và Cam-pu-chia.

Nhân đây, tôi đề nghị các bộ, ban, ngành và các địa phương, nhất là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội... cần tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ hơn nữa, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp Học viện Quốc phòng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Thưa các đồng chí,

Học viện Quốc phòng khai giảng năm học 2013 - 2014 đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và kế hoạch, nhiệm vụ của năm 2013, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích luỹ được trong 36 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, Học viện Quốc phòng nhất định sẽ lập được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời kỳ mới.

Đảng, nhân dân, quân đội tin tưởng và chờ đón những thành tích mới của các đồng chí. Chúc các vị đại biểu và các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

(*) Tựa đề bài viết do Tiền Phong đặt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG