Có 5 kết quả :

Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng đặt mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…

JICA hỗ trợ Đà Nẵng 1 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

TPO - Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng sẽ được triển khai trong 4 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) với mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…