Hà Nội thí điểm thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Theo đề án, các chức danh thi tuyển gồm:

Các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý (chức danh theo quy định pháp luật chuyên ngành do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm): Văn phòng UBND thành phố (Trưởng/Phó ban Tiếp công dân), Sở Tư pháp (Trưởng phòng Công chứng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản), Sở GD&ĐT (Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục), Sở LĐTB&XH (Hiệu trưởng trường Trung cấp).

Các chức danh do Thủ trưởng Sở, ban, ngành bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc Sở, Chi cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở (trừ các chức danh diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý).

Các chức danh do Chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc UBND cấp huyện, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, Chủ tịch UBND phường thí điểm chính quyền đô thị.

Các chức danh do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố bổ nhiệm: Trưởng phòng thuộc đơn vị.

Thời gian thực hiện đề án từ tháng 1/2022 đến hết năm 2022 và tổng kết rút kinh nghiệm; triển khai mỗi cơ quan thực hiện thi tuyển tối thiểu 2 người (nếu có chức danh khuyết thiếu trong năm 2022). UBND thành phố sẽ phê duyệt danh sách các chức danh thi tuyển năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị theo quy định.

Đề án nêu, đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn và đang công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo yêu cầu chức danh bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, đang công tác trong cùng khối Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã; Đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Ví dụ Trưởng phòng thuộc Chi cục hoặc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có thể được dự tuyển chức danh Chi cục trưởng hoặc Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp. Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có) theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh tuyển chọn.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn hoặc chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể lãnh đạo của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn đề cử và được cấp uỷ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh đó đồng ý bằng văn bản.

Riêng đối với chức danh thi tuyển thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố quản lý: tập thể lãnh đạo Sở, ban, ngành đề cử (tại văn bản xin chủ trương) và được Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đồng ý bằng văn bản.

Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn liền kề so với chức vụ hiện giữ. Ví dụ Phó Trưởng phòng chỉ được dự tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương.

Nội dung thi gồm 2 phần Thi viết và Thi trình bày đề án.

Đề án nhằm phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển bền vững của đất nước; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó tại cơ quan, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã. Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các Sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã. Tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý; tạo tính năng động trong công tác cán bộ.

Một trong những nguyên tắc thực hiện được nhấn mạnh là phải đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn. Chỉ thực hiện việc thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đối với trường hợp bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Người tham gia dự tuyển phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo và cấp uỷ của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hoặc quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 1 người dự thi thì Hội đồng thi tuyển vẫn tổ chức thi theo kế hoạch.

MỚI - NÓNG