Hà Nội sẽ điều chỉnh danh mục các biệt thự cổ

Hà Nội sẽ điều chỉnh danh mục các biệt thự cổ
TPO - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo số 248/TB-VP về kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng tại cuộc họp xem xét kết quả chuẩn bị nội dung trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV về điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất điều chỉnh Danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Đồng thời chủ trì cùng các sở, ngành, UBND quận và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua và danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo Quy chế tại Quyết định số 7177/QĐ-UBND ngày 28/11/2013 của UBND TP; nêu rõ các nội dung đã triển khai thực hiện, các vấn đề vướng mắc, bất cập phải đề xuất để trình HĐND TP xem xét điều chỉnh.

Sở Xây dựng tập trung hoàn chỉnh báo cáo, dự thảo tờ trình, dự thảo nghị quyết và các hồ sơ, tài liệu liên quan để trình HĐND TP theo quy định. Nội dung báo cáo, dự thảo tờ trình phải làm rõ các nội dung về việc thực hiện quy chế, thực hiện kết luận của Thanh tra Thành phố và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền; nội dung danh mục biệt thự cần điều chỉnh phải xác định rõ danh mục biệt thự bổ sung, danh mục biệt thự đưa ra không thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế với đầy đủ tiêu chí, số liệu kèm theo. Các hồ sơ, tài liệu kèm theo về danh mục biệt thự đề xuất điều chỉnh để trình HĐND TP phải thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu của Bộ Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan khác.

Đồng thời, thành phố yêu cầu Sở Xây dựng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ trì công tác thẩm định nhà nước; chịu trách nhiệm thẩm định danh mục biệt thự, báo cáo tập thể UBND TP xem xét vào tuần đầu tháng 11/2016; báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến trước khi gửi các Ban HĐND TP thẩm định (trong tháng 11/2016) để trình HĐND TP theo quy định. 

Các cấp, các ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên. Những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND TP chỉ đạo giải quyết kịp thời.

MỚI - NÓNG