Hà Nội giải thể Chi cục Quản lý đất đai

0:00 / 0:00
0:00
Sở TN&MT Hà Nội sẽ thành lập 3 phòng chuyên môn sau khi giải thể Chi cục Quản lý đất đai.
Sở TN&MT Hà Nội sẽ thành lập 3 phòng chuyên môn sau khi giải thể Chi cục Quản lý đất đai.
TPO - Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) giải thể để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Quyết định về việc giải thể Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Theo đó, giải thể Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để thành lập 3 phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, gồm: Phòng Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất; Phòng Đăng ký thống kê đất đai; Phòng Kinh tế đất.

Căn cứ quyết định trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội, các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Sở thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ và các quyền lợi, nghĩa vụ khác... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội thống kê số lượng biên chế được giao, số lượng công chức, người lao động hiện có, kinh phí hoạt động, trang thiết bị, trụ sở làm việc, hồ sơ, sổ sách, chứng từ, tài liệu, công nợ và các quyền lợi, nghĩa vụ khác... có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội để bàn giao về Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong thời gian thực hiện giải thể, Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội được tiếp tục sử dụng con dấu theo quy định.

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Chi cục Quản lý đất đai Hà Nội và các phòng thuộc Chi cục, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định.

MỚI - NÓNG