Chủ tịch nước trao “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học, nghệ thuật

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, thân nhân tác giả.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho tác giả, thân nhân tác giả.
TP - Ngày 20/5, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (VHNT).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 tác giả và đại diện của 9 cố tác giả. Chín tác giả nhận giải thưởng Hồ Chí Minh dịp này: Lê Ngọc Cảnh, Chu Thúy Quỳnh, Trần Đình Ngôn, Mịch Quang, Nguyễn Trọng Bằng, Doãn Nho, Chu Minh, Trần Bảng, Tạ Quang Bạo.

Chín cố tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh: Nguyễn Xuân Thiều, Hoàng Hà, Trần Hữu Mai, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, Ninh Viết Giao, Thuận Yến, Lương Nghĩa Dũng, Đinh Ngọc Liên, Thu Bồn.

Chủ tịch nước cũng trao 95 Giải thưởng Nhà nước cho các tác giả, cố tác giả có đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau lễ trao tặng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu chỉ đạo, trước hết gửi lời chúc mừng và tình cảm tới các tác giả, đại diện gia đình cố tác giả đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước dịp này. “Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nền văn học, nghệ thuật nước nhà đã kế thừa và phát huy chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, là vũ khí sắc bén trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đánh giá đội ngũ văn nghệ sĩ được hình thành, tôi luyện và phát triển trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có lòng yêu nước nồng nàn, tự hào dân tộc, tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều cống hiến tạo nên nền văn học, nghệ thuật cách mạng của dân tộc trong thời kỳ mới.

“Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước là những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước dành tặng những tác phẩm văn học, nghệ thuật xuất sắc nhất của những tác giả tiêu biểu trong đội ngũ văn nghệ sĩ. Các tác giả có tác phẩm, công trình được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật năm 2017, bằng tài năng sáng tạo đặc biệt và sức lao động bền bỉ, đã sáng tạo nên các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình có giá trị đặc biệt về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật, có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nền văn học, nghệ thuật nước nhà”, Chủ tịch nước đánh giá.

Sau khi gửi lời tri ân các thế hệ anh dũng hi sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng tổ quốc, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới.

Quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, giao lưu văn hóa, sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn hóa đã, đang và sẽ tác động cả tích cực và tiêu cực đến đời sống văn học, nghệ thuật. Bối cảnh này đòi hỏi đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục quán triệt chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước nhất là Nghị quyết 23 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Một số nhiệm vụ Chủ tịch nước nhắc đến: Tập trung đổi mới phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật nhằm tập hợp, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn của đất nước, gắn bó với cuộc sống của nhân dân, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có tác dụng to lớn xây dựng con người, vừa mang tính định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân.

Tích cực động viên, khích lệ các nhân tố mới tiến bộ lên án, phê phán cái xấu, cái ác đang cản trở sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam. Phát triển sâu rộng văn nghệ quần chúng, đồng thời tập trung xây dựng, phát triển văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp. Trên cơ sở gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn học, nghệ thuật dân tộc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu có chọn lọc các giá trị nhân văn, tiến bộ của bạn bè năm châu.

“Tôi trân trọng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam và các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên, khích lệ đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà phát huy tài năng, năng lực sáng tạo, quảng bá văn học, nghệ thuật với ý thức đầy đủ về trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình.

Chăm lo phát hiện, bồi dưỡng, trân trọng và phát huy các tài năng văn học, nghệ thuật; tôn vinh các văn nghệ sĩ trên cơ sở cống hiến của họ đối với đất nước. Phối hợp nghiên cứu, đề xuất xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đối với các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh”, Chủ tịch nước yêu cầu.

MỚI - NÓNG