Bộ Nội vụ: Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Dân số thành Cục Dân số, bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian.

Giữ nguyên 12 tổ chức

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế trả lời về việc thẩm định dự thảo Nghị định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.

Liên quan đến vấn đề cơ cấu tổ chức, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Y tế về việc giữ nguyên 12 tổ chức gồm: Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Vụ Bảo hiểm y tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục An toàn thực phẩm; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Cục Quản lý Dược; Cục Quản lý môi trường y tế, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập vụ, cục theo quy định.

Về Tổng cục Dân số, theo Bộ Nội vụ, căn cứ quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 101/2020/NĐ-CP thì Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục (do có sự phân cấp quản lý nhà nước về dân số giữa trung ương và địa phương).

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế xây dựng phương án tổ chức lại Tổng cục Dân số thành Cục Dân số, bảo đảm tinh gọn, giảm cấp trung gian theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ Nội vụ: Tổng cục Dân số chưa đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập tổng cục ảnh 1

Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ Y tế về việc giữ nguyên 12 tổ chức

Đối với Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, theo báo cáo của Bộ Y tế thì Cục này đang được phân cấp, ủy quyền tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về y dược cổ truyền như: cấp số lưu hành thuốc cổ truyền, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với việc sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền nhưng chưa được giao đủ số biên chế tối thiểu để thành lập Cục theo quy định.

Do vậy, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực này, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế sau khi rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Bộ, xây dựng phương án để cân đối, bố trí đủ số biên chế công chức cho Cục, bảo đảm đáp ứng tiêu chí về biên chế tối thiểu để thành lập Cục theo quy định.

Hợp nhất Cục Y tế dự phòng với Cục phòng, chống HIV/AIDS

Đối với phương án tổ chức lại Cục Công nghệ thông tin thành Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Y tế cho rằng, theo quy định chỉ có 2 mô hình là Cục Công nghệ thông tin và Trung tâm Thông tin. Theo đó, trường hợp Bộ Y tế không duy trì Cục Công nghệ thông tin (do không đáp ứng đủ tiêu chí thành lập Cục) thì đề nghị Bộ Y tế chuyển đổi sang áp dụng mô hình Trung tâm Thông tin, không tổ chức thành Vụ, vì Vụ là tổ chức thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực (lĩnh vực công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý).

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị hợp nhất Cục Y tế dự phòng với Cục phòng, chống HIV/AIDS để thống nhất đầu mối quản lý về y tế dự phòng.

Đối với phương án tổ chức lại Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo thành Vụ Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế rà soát, nghiên cứu chuyển nhiệm vụ khoa học công nghệ về Cục Quản lý Môi trường y tế (đổi tên thành Cục Khoa học công nghệ và Môi trường y tế), chuyển nhiệm vụ đào tạo về Vụ Tổ chức cán bộ để thống nhất đầu mối quản lý. Theo đó, đề nghị không duy trì Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

“Thống nhất chuyển đổi Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế thành Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế để thực hiện các nhiệm vụ về trang thiết bị y tế theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng, bảo đảm việc chuyển đổi Vụ thành Cục không làm tăng tổng đầu mối vụ, cục thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế”, văn bản trả lời Bộ Y tế nêu.

Không duy trì Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề nghị không duy trì Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng và chuyển chức năng, nhiệm vụ thi đua, khen thưởng về Vụ Tổ chức cán bộ, chuyển chức năng, nhiệm vụ truyền thông về Văn phòng Bộ để thu gọn đầu mối tổ chức theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Cơ quan thẩm định thống nhất không tổ chức phòng trong Vụ. Riêng đối với Vụ Kế hoạch - Tài chính có từ 30 biên chế công chức trở lên, có các mảng công tác độc lập, đề nghị Bộ Y tế rà soát, sắp xếp lại các phòng theo hướng giảm tối đa số lượng phòng, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định, bảo đảm tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cho ý kiến trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về phòng thuộc Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ và các Cục, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Y tế rà soát, sắp xếp lại các phòng theo hướng giảm tối đa số lượng phòng, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập phòng theo quy định.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ cũng thống nhất duy trì 3 đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: Viện Chiến lược và Chính sách y tế; Báo Sức khỏe và Đời sống; Tạp chí Y Dược học, bảo đảm đáp ứng đủ các tiêu chí thành lập theo quy định, tạo điều kiện cho các đơn vị hoạt động ổn định và phát triển, nâng cao mức độ tự chủ về tài chính.

MỚI - NÓNG