Ban Nội chính mở rộng phối hợp trong phòng chống tham nhũng

Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ngân hàng Nhà nước.
Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Ngân hàng Nhà nước.
TPO - Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương vừa ký kết các quy chế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ngày 10/3, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác với sự chứng kiến của các lãnh đạo hai cơ quan. Quy chế phối hợp này nhằm phòng ngừa tham nhũng và tham mưu, chỉ đạo xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Nội dung ký kết giữa hai cơ quan còn hướng đến mục tiêu thực hiện thành công các chủ trương, chính sách pháp luật, đồng thời phát triển hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Tiếp đó, ngày 11/3, Ban Nội chính Trung ương ký kết với Kiểm toán Nhà nước Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng với sự tham gia của ông Phan Đình Trạc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và các lãnh đạo của hai bên. Theo Quy chế này, hai cơ quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội các chủ trương, chính sách về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; tham gia ý kiến về các đề án thuộc lĩnh vực phòng, chống tham nhũng hoặc liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng; phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ, việc có dấu hiệu tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước; nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công tác phòng, chống tham nhũng và công tác kiểm toán phục vụ phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính mở rộng phối hợp trong phòng chống tham nhũng ảnh 1

Lễ ký kết giữa Ban Nội chính Trung ương và Kiểm toán Nhà nước.

Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng giữa Ban nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ diễn ra vào ngày 12/3.


Quy chế gồm 5 điều, đề cập toàn diện, đầy đủ về phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, phương pháp phối hợp và phân công cụ thể trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Theo đó, hai cơ quan phối hợp tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng những chủ trương, chính sách, quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính (thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra...) và công tác phòng, chống tham nhũng, thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền giao; đồng thời tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng (có dấu hiệu tham nhũng, gây thiệt hại lớn về kinh tế, dư luận xã hội quan tâm…) được cơ quan Thanh tra Chính phủ phát hiện qua thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, thanh tra, phòng chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức và hoạt động của ngành Thanh tra trong thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan hoặc khi được cơ quan có thẩm quyền giao. 

Ban Nội chính mở rộng phối hợp trong phòng chống tham nhũng ảnh 2 Lễ ký kết giữa Ban Nội chính Trung ương và Thanh tra Chính phủ.
Ông Phan Đình Trạc cho biết, việc chuẩn bị các văn kiện để ký kết giữa Ban Nội chính Trung ương với cơ quan thuộc Quốc hội (Kiểm toán Nhà nước) và Chính phủ (Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ) được triển khai kỹ lưỡng từ đầu năm 2014. Việc ký kết giữa các cơ quan dựa trên nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan; tích cực, chủ động trên tinh thần hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Sau lễ ký, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan ký kết chỉ đạo các vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các quy chế ký kết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa hiệu quả phối hợp về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

MỚI - NÓNG