Đắk Nông nỗ lực giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đắk Nông hiện có 40 dân tộc cùng chung sống, trong đó hơn 212.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 31% dân số toàn tỉnh. Bằng các chương trình, mục tiêu, Đắk Nông phấn đấu bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Cả xã hội cùng vào cuộc

Trong nhưng năm qua, công tác giảm nghèo bền vững đã được các cấp, ngành và địa phương tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả bằng những chương trình, kế hoạch, giải pháp, chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tích cực tham gia. Đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua “Đắk Nông chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo chung đã mang lại những hiệu quả đáng ghi nhận.

Qua đó, giúp tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19,26% năm 2015 xuống 6,98% năm 2020, (trong 5 năm giảm 12,28%, bình quân mỗi năm giảm trên 2,4%, vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 27/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông). Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác giảm nghèo được nâng lên. Việc huy động, lồng ghép các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo đã được tăng cường.

Đắk Nông nỗ lực giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1

Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo hộ gia đình ở tỉnh Đắk Nông.

Các chính sách giảm nghèo được các ngành, địa phương tổ chức thực hiện kịp thời, nhiều địa phương có cách làm hiệu quả. Các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã được ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ các điều kiện để cải thiện thu nhập thông qua chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để đảm bảo cuộc sống theo hướng toàn diện. Hộ thoát nghèo bền vững tiếp tục được tiếp sức, hỗ trợ về y tế, giáo dục, hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Tuy nhiên, giảm nghèo bền vững vẫn là bài toán khó khi toàn tỉnh còn 18.290 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số là 12.789 hộ, chiếm 27,98% số hộ dân tộc thiểu số; hộ cận nghèo là 10.929 hộ, chiếm 6,69%.

Công tác giảm nghèo vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao hơn mức bình quân chung của khu vực Tây Nguyên, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; kết quả giảm nghèo chưa thật sự vững chắc, nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo mới cao.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác giảm nghèo thời gian qua chủ yếu là do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là đối với khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thiên tai và dịch bệnh thường xuyên xảy ra.

Dân di cư tự do dù đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn lượng lớn hộ dân di cư đến từ những năm trước chưa được bố trí ổn định. Cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu ở một số địa phương chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đầu tư đúng mức cho công tác giảm nghèo bền vững. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chưa đa dạng, phong phú, hiệu quả chưa cao.

Một bộ phận cán bộ làm công tác giảm nghèo năng lực hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội chưa đi vào chiều sâu, chưa thường xuyên chia sẻ thông tin thực hiện và trong kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo.

Mục tiêu phấn đấu giai đoạn mới

Ngày 31/8/2021 Tỉnh ủy Đắk Nông có Chương trình số 26 -CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XII về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 -2025 và Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về công tác giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025; giảm dần khoảng cách giàu, nghèo giữa các địa phương; hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã, thôn nghèo nhằm sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn;

Đắk Nông nỗ lực giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2

Nhiều hộ nghèo được vay vốn để phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, tạo sinh kế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu bình quân hằng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3% trở lên, riêng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trở lên theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, nhằm hướng đến và góp phần đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra, đưa Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên. 100% hộ nghèo, cận nghèo thiếu hụt về tiêu chí thu nhập được hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển sản xuất, đào tạo nghề, tạo việc làm ổn định để tăng thu nhập. 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt về các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ được hỗ trợ một phần để từng bước cải thiện và tiếp cận các dịch vụ về việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện chính sách xã hội đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cường cơ hội tiếp cận chính sách…

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững.Đồng thời, tiếp tục phát động các phong trào, cuộc vận động huy động nguồn lực, sự tham gia hưởng ứng của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong công tác giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; phổ biến về tiếp cận nghèo đa chiều, về mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương pháp và cách làm phù hợp, tạo sự đồng thuận, chung tay vì người nghèo của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào và các cuộc vận động giúp đỡ người nghèo, hội viên nghèo do các cấp, ngành, hội, đoàn thể phát động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo.

Đặc biệt, coi trọng vai trò của cấp cơ sở, bảo đảm sự tham gia của người dân trong việc giám sát và đánh giá. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp về nguồn lực, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo bền vững.

MỚI - NÓNG
Giá vàng miếng SJC mua vào tăng tới 1 triệu đồng/lượng, lên mức 5,98 - 76,98 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. (Ảnh:BTMC).
Giá vàng mua vào đồng loạt tăng mạnh
TPO - Sáng 18/7, giá vàng miếng SJC mua vào tăng 1 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn tròn trơn mua vào tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra giảm về mức 1 - 1,3 triệu đồng/lượng (tuỳ từng thương hiệu). 
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: Nhiều bất ngờ
Điểm thi tốt nghiệp THPT 2024: Nhiều bất ngờ
TP - Kết quả điểm thi của gần 1,1 triệu thí sinh trên toàn quốc được Bộ GD&ĐT công bố hôm qua cho thấy nhiều bất ngờ. Nếu Hà Giang 5 năm liên tiếp vẫn không “thoát đáy” thì An Giang lại “lột xác” ngoạn mục khi có điểm Ngữ văn tăng từ thứ 51 năm ngoái lên thứ 2 toàn quốc. Năm nay môn Toán “trắng” điểm 10.