Có 6 kết quả :

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Chi phí không chính thức làm môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh

TPO - Theo Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, chi phí không chính thức không chỉ làm gia tăng chi phí mà còn làm cho môi trường kinh doanh trở nên thiếu lành mạnh, kém cạnh tranh. Nếu để khoản chi phí này tồn tại và lan trên diện rộng thì sẽ cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.