Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm một loạt nhân sự chủ chốt

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký một loạt quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự chủ chốt các cơ quan của tỉnh.

Cụ thể, tại Quyết định số 369/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Trần Danh Phượng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, đến giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Ông Trần Danh Phượng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Thế Sơn được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 366/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh, đến giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Quang Huy được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Trần Ngọc Thực, Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến giữ chức Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh.Ông Trần Ngọc Thực được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,9. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 358/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, đến giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Quyết định hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 356/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Cậy, sinh ngày 02/10/1962, giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm đến khi nghỉ hưu theo quy định.

Tại Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Đào Thu Hà, Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh, đến giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Đào Thu Hà được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 354/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu đối với ông Lê Đăng Cường, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Ông Lê Đăng Cường được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tại Quyết định số 353/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch  UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi nghỉ hưu đối với ông Nguyễn Văn Hào, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh. Ông Nguyễn Văn Hào được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tại Quyết định số 352/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoa, sinh ngày 10/8/1979, Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Nguyễn Thị Hoa được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 351/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng, sinh ngày 14/10/1963, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng, giữ chức Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Thanh Tùng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Lâm, sinh ngày 18/9/1965, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Ninh, đến giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Từ Sơn, trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Văn Lâm được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 22/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 16/02/1962, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, đến giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm đến khi nghỉ hưu theo quy định. Ông Nguyễn Văn Bình được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 348/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 28/12/1974, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đến giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Hoài Nam được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 21/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bổ nhiệm ông Vũ Đức Lợi, sinh ngày 20/12/1962, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bắc Ninh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm đến khi nghỉ hưu theo quy định. Ông Vũ Đức Lợi được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,8. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 338/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, đến giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh. Bà Nguyễn Thanh Bình được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018.

Tại Quyết định số 316/QĐ-UBND, ngày 19/3/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Xuân Nhiên, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ huyện Lương Tài, giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Tài, nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Tại Quyết định số 315/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đoàn, Trưởng phòng Công nghiệp - Xây dựng cơ bản, Văn phòng UBND tỉnh, đến giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Ông Nguyễn Xuân Đoàn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2018./.

Theo Theo Báo Chính phủ
MỚI - NÓNG
Á hậu Ngọc Hằng hát ở Tiền Phong Marathon 2023
Á hậu Ngọc Hằng hát ở Tiền Phong Marathon 2023
TPO - Trong chuyến đi ý nghĩa đối với các hoa hậu, á hậu, người đẹp Hoa hậu Việt Nam, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam năm 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng có dấu ấn đẹp khi hát tại giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2023 (Tiền Phong Marathon 2023).