Xung quanh đề xuất chi 350.000 tỷ đồng cho phát triển văn hóa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, nguồn lực cho sự phát triển của văn hóa góp phần phát triển bền vững của đất nước. Các bộ, ngành đề xuất mức 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 11 năm (2025-2035).

Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035 được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du Lịch (VHTTDL) xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của ngành văn hóa.

Căn cứ đề xuất, ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành, các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ VHTTDL tổng hợp, xây dựng Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình, trong đó, dự kiến tổng vốn là 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 11 năm (2025-2035).

Về nguồn kinh phí 350.000 tỷ đồng, Bộ VHTTDL khẳng định cần nhìn nhận chính xác, khách quan về mục đích sử dụng, tránh tạo dư luận tiêu cực.

Xung quanh đề xuất chi 350.000 tỷ đồng cho phát triển văn hóa ảnh 1
Bộ VHTTDL đang tích cực xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2025-2035. Ảnh: Như Ý.

Theo đó, dự kiến tổng vốn của Chương trình là 350.000 tỷ đồng cho giai đoạn 11 năm (2025-2035). Nguồn kinh phí này được sử dụng để thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo đầu tư phát triển toàn diện, hài hòa giữa các lĩnh vực hoạt động văn hóa, đảm bảo mục tiêu văn hóa ngang hàng kinh tế - chính trị - xã hội theo quan điểm xuyên suốt trong các Nghị quyết của Đảng.

Cụ thể, đến năm 2035, Chương trình hướng đến các mục tiêu: 100% thư viện bảo đảm điều kiện hoạt động, 100% công chức, viên chức lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, văn nghệ sĩ thuộc các đơn vị nghệ thuật công lập được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn, 100% các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất, có 5 đại học trọng điểm và 2 viện nghiên cứu được tập trung đầu tư trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu trọng điểm quốc gia trong các lĩnh vực: Âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh và văn hóa.

Xung quanh đề xuất chi 350.000 tỷ đồng cho phát triển văn hóa ảnh 2

Mục tiêu đến năm 2035 có 100% các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật được trang bị đầy đủ, đồng bộ cơ sở vật chất.

Nội dung trọng tâm của chương trình liên quan đến 9 nhóm dự án: Phát triển nhân cách văn hóa con người Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền và giáo dục văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy sự phát triển văn học nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực văn hóa, phát triển nguồn nhân lực văn hóa, hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

MỚI - NÓNG