Tham nhũng trong quản lý đất đai còn tràn lan

TP - Ngày 19/4, Phó Thủ tướng Thường trực, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 tại Ban Cán sự Đảng của Bộ Công Thương, Bộ TN&MT. 

Tại cuộc họp, Đoàn kiểm tra chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục của Bộ Công Thương trong công tác phòng chống tham nhũng. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra chưa cao, kết luận thanh tra chưa chỉ rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo quy định.

Đối với Bộ TN&MT, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng. Việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc. Tình trạng tham nhũng trong quản lý đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác kiểm tra, thanh tra còn yếu, chất lượng một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa cao; việc theo dõi, giám sát, xử lý sau thanh tra đối với một số vụ việc chưa chặt chẽ.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Bộ TN&MT tích cực phối hợp, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp được nêu ra.

MỚI - NÓNG