Thái Bình tinh giản cán bộ quản lý

Thái Bình tinh giản cán bộ quản lý
TP - Thông tin từ Tỉnh ủy Thái Bình cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã cơ bản nhất trí với Tờ trình đề nghị phê duyệt Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình đề xuất. 

Theo đó, với mục tiêu xây dựng bộ máy các cơ quan tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đề án này đề xuất số lượng các ban trực thuộc cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh được thu gọn còn 20 ban, giảm 9 ban; giảm 18 cán bộ lãnh đạo quản lý cấp ban. Về biên chế, đến năm 2021 cơ quan Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ giảm 24 biên chế .

Để đề án sớm đi vào triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình tham mưu, rà soát, hoàn thiện nội dung Đề án để sớm ban hành thực hiện ngay trong tháng 12/2020. Lộ trình tinh giản là trong tháng 12/2020 thực hiện sắp xếp lại cấp trưởng theo đúng quy định; sau thời hạn 1 năm tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cấp phó.

heo đó, chức danh cấp trưởng ban sau khi sắp xếp lại xuống cấp phó được giữ chức vụ, phụ cấp chức vụ cấp phó đến hết thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Đối với các cấp phó còn lại sau thời hạn 1 năm sẽ thực hiện quy trình cán bộ, chọn những trường hợp cấp phó có năng lực, uy tín theo cơ cấu, số lượng quy định.

MỚI - NÓNG