Sở KHĐT Hà Nội thông báo danh sách doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận

Bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục
Bộ phận “một cửa” Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội hướng dẫn người dân làm thủ tục
TP - Sở Kế hoạch & Đầu tư (KHĐT) Hà Nội vừa có thông báo danh sách doanh nghiệp Phòng đăng ký kinh doanh (ĐKKD) đã yêu cầu báo cáo/yêu cầu giải trình vi phạm/bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Quyết định hủy quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Để đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau ĐKKD trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT Hà Nội phối hợp hợp cùng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền rà soát, cập nhật thông tin doanh nghiệp và đồng bộ trạng thái hoạt động của doanh nghiệp giữa cơ sở dữ liệu của cơ quan ĐKKD và cơ quan thuế để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.

Hiện tại, Phòng ĐKKD đã gửi Thông báo yêu cầu báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Thông báo vi phạm thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN và Quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN đến địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ của người đại diện theo pháp luật theo đăng ký. 

Thông tin chi tiết danh sách các doanh nghiệp liên quan được đăng tại Cổng thông tin điện tử của Sở KHĐT thành phố Hà Nội: www.hapi.gov.vn.

Sở KHĐT đề nghị các doanh nghiệp có tên trong danh sách phải thực hiện báo cáo tuân thủ quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp và danh sách doanh nghiệp vi phạm chế độ báo cáo thuộc trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD. 

Các doanh nghiệp có tên trong danh sách doanh nghiệp đã bị phòng ĐKKD ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận ĐKDN phải thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Theo các bước: 

Bước 1: Doanh nghiệp phải triệu tập thành viên góp vốn đối với công ty TNHH/ cổ đông đối với công ty cổ phần họp để lập các tài liệu gồm: Biên bản họp ĐHĐCĐ (đối với công ty CP) /HĐTV (đối với Cty TNHH 2TV) + Quyết định giải thể (được lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp) + Thông báo việc giải thể doanh nghiệp (theo Phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT). Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua Quyết định giải thể, doanh nghiệp nộp: Thông báo + Quyết định + Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên về việc giải thể qua mạng điện tử theo địa chỉ website (https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn) đến Phòng ĐKKD để công bố trình trạng giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Bước 2: Doanh nghiệp chủ động liên hệ với cơ quan quản lý thuế để tiến hành quyết toán thuế, đóng mã số thuế và được cơ quan quản lý thuế xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đối với các Địa điểm kinh doanh/Chi nhánh/VPĐD và Công ty. 

Bước 3: Doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, công việc giải thể theo thời hạn, nội dung phương án đã được thông qua tại Quyết định giải thể và thực hiện thanh toán công nợ, giải quyết các nghĩa vụ, hoàn trả vốn góp cho cổ đông/thành viên/chủ sở hữu theo quy định.

Bước 4: Sau khi hoàn thành các bước từ 1-3, doanh nghiệp tập hợp hồ sơ giải thể với các tài liệu theo quy định tại Điều 204 Luật Doanh nghiệp và biểu mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ KHĐT, thực hiện nộp hồ sơ giải thể qua mạng điện tử lên Cổng thông tin ĐKDN Quốc Gia (dangkyquamang.dkkd.gov.vn) để Phòng ĐKKD để xem xét, giải quyết và cấp Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm