Sáng tạo, hội nhập hơn nữa để phát triển

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư thăm cơ sở
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư thăm cơ sở
TP - Theo ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối), trong nhiệm kỳ vừa qua, các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm việc tăng trưởng, cũng như tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đúng lộ trình… Đây là những kết quả đáng khích lệ để các đơn vị phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong nhiệm kỳ tới.

Nộp ngân sách tăng trên 21%

Chủ trương tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, hệ thống ngân hàng là những vấn đề được Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm đặc biệt. Trong nhiệm kỳ vừa qua việc thực hiện chủ trương trên ở các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đã đạt được kết quả ra sao, thưa ông?

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Chỉ đạo và chỉ đạo các đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận cụ thể hóa để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Tổ chức các hội nghị chuyên đề để đôn đốc triển khai và trao đổi kinh nghiệm, cách làm trong thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. 

Đến nay các đơn vị đã triển khai thực hiện việc tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đúng lộ trình, đảm bảo quy định. Trong đó, đã cổ phần hóa 5 công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty, 3 ngân hàng thương mại nhà nước. Tiếp tục các bước cổ phần hóa 6 công ty mẹ tổng công ty. Đã thoái vốn được trên 10.000 tỷ đồng tại 241 doanh nghiệp cần thoái vốn theo đề án, trong đó thoái 100% vốn tại 230 doanh nghiệp và thoái một phần vốn tại 11 doanh nghiệp.

Đã giải thể 31/34 doanh nghiệp, sáp nhập 30 doanh nghiệp trong các tập đoàn, tổng công ty theo đề án. Các công ty con thuộc các doanh nghiệp trong khối đã cổ phần hóa được 95 doanh nghiệp phải tiến hành cổ phần hóa theo đề án được duyệt. Bên cạnh đó các đơn vị trong Khối vẫn duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Mức tăng trưởng các doanh nghiệp trong Khối khá cao cả về quy mô và giá trị gia tăng, một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản nhiệm kỳ 2010-2015 so với năm cuối 2007-2010, trung bình hàng năm: doanh thu tăng trên 22%; lợi nhuận trước thuế tăng gần 17%; nộp ngân sách nhà nước tăng trên 21%. Vốn chủ sở hữu tính hết năm 2014 tăng trên 59% và tổng tài sản tăng 56% so với năm 2010.

Đối với công tác xây dựng Đảng ở Đảng ủy Khối và các đơn vị trực thuộc thì sao thưa ông?

Sáng tạo, hội nhập hơn nữa để phát triển ảnh 1

Những năm qua, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các Cấp ủy Đảng đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong doanh nghiệp… 

Đến nay hầu hết các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối đã có những bước chuyển biến tích cực trên mọi mặt. Bình quân trong nhiệm kỳ có 74,4 % tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 17,2% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7,5% hoàn thành nhiệm vụ, 0,9% yếu kém; 13,7% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 75,3% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10,4% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng tạo, hội nhập và phát triển

Tại Đại hội Đảng các cấp ở các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối vừa qua, những vấn đề như tái cơ cấu, cổ phần hóa đã được các đơn vị thể hiện như thế nào để bảo đảm hoàn thành đúng như kế hoạch đã đề ra?

Đại hội Đảng các cấp ở các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, thủ tục theo chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng bộ Khối. Nhìn chung đại hội Đảng các cấp ở các đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đã thành công, đạt yêu cầu đề ra, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; đã bầu được cấp ủy khóa mới, đại biểu đi dự đại hội cấp trên đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; đề ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Riêng đối với nhiệm vụ tái cơ cấu, cổ phần hóa, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước luôn là trọng tâm trong nội dung báo cáo chính trị; là một nội dung mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nghị quyết đại hội. Hiện Cấp ủy nhiệm kỳ mới của các Đảng ủy trực thuộc đang triển khai xây dựng chương trình công tác toàn khóa, trong đó tái cơ cấu, đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước là một trọng tâm của nhiệm kỳ mới.

Theo ông trong nhiệm kỳ 2015-2020, những nhiệm vụ gì được Đảng ủy Khối xác định là trọng tâm để xây dựng và phát triển các doanh nghiệp, tổ chức ngân hàng, tín dụng ngày càng lớn mạnh?

Nhiệm kỳ 5 năm giai đoạn 2015- 2020, Đảng bộ Khối xác định  phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - Dân chủ  - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; 

Phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu lực quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sáng tạo, hội nhập hơn nữa để phát triển ảnh 2

Đổi mới ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở các đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối

Trong đó tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời tập trung đổi mới, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; nâng cao năng lực cạnh tranh;  năng lực quản trị hiện đại; đổi mới ứng dụng công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động. 
Thực hiện tốt các chiến lược về hội nhập kinh tế quốc tế; Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí;  Tăng cường nắm bắt, tổng hợp, tháo gỡ và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước.

Được biết, Đảng ủy Khối đang tổ chức cuộc thi hiến kế - đổi mới cơ chế chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. Những hiến kế nếu phù hợp, có ích sẽ được xem xét như thế nào thưa ông?

Đây là cuộc vận động ý nghĩa rất quan trọng phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, Khối Doanh nghiệp địa phương và các lực lượng xã hội để hiến kế, đóng góp các ý tưởng đột phá, đổi mới cơ chế, chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước. 

Các hiến kế về cơ chế, chính sách, giải pháp nội bộ doanh nghiệp; xây dựng Đảng trong doanh nghiệp đã được các Đảng bộ trong Khối tiếp thu đưa vào nghị quyết đại hội để triển khai thực hiện. Đảng bộ Khối sẽ nghiên cứu, xem xét những hiến kế phù hợp, thảo luận đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020. 

Những hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô tạo động lực phát triển kinh tế đất nước, Đảng ủy Khối sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng để trình Trung ương xem xét, sử dụng.

Cảm ơn ông! 

(Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong)


MỚI - NÓNG
Bắc Giang: Không dừng cơ sở sản xuất, trường học khi xuất hiện F0
Bắc Giang: Không dừng cơ sở sản xuất, trường học khi xuất hiện F0
TPO - Bắc Giang quyết định nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn. Trong đó, đáng chú ý, tỉnh Bắc Giang chỉ truy vết F1 có nguy cơ cao, không truy vết F2; chỉ thực hiện xét nghiệm với những người có triệu chứng và không dừng cơ sở sản xuất kinh doanh, trường học khi có F0.

Có thể bạn quan tâm

'Thật vô lý nếu không mở cửa du lịch hoàn toàn'

'Thật vô lý nếu không mở cửa du lịch hoàn toàn'

TPO - Ông Trương Gia Bình, Trưởng Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) nêu ý kiến, không có lí do gì để trì hoãn việc mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp về thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế.
Nhà vườn phường Ninh Giang đóng gói hoa cúc đưa đi tiêu thụ. Ảnh Thục Hiền.

Vào thủ phủ hoa cúc Khánh Hòa ngày cận Tết

TPO - Những ngày này, phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hoà-nơi được coi là thủ phủ hoa cúc Khánh Hòa, tấp nập người mua bán hoa phục vụ Tết Nguyên đán. Phần lớn hoa cúc của các nhà vườn tại đây đã được thương lái đặt cọc và vận chuyển đi để cung ứng cho thị trường phía Nam.